Una sa Balita

Walang higit na daan sa ‘pagbabago’ kundi pagpapakumbaba!

0 355

Gugunitain bukas ng Simbahan ang Pista ni San Marcos (Abril 25), manunulat ng Mabu­ting Balita. Ayon sa tradis­yong Kristiyano si San Marcos o ‘Juan Marcos’ na may-akda ng Ikalawang Ebanghelyo ay ipinanganak sa Jerusalem noong 74 AD. Siya ang pinsan ni San Bernabe at nakasama ni Apostol San Pablo sa kanyang unang paglalakbay.

Alagad ni San Pedro si Juan Marcos, at ang isinulat niyang aklat ng Mabuting Balita ay mula sa ‘punto de vista’ ng kanyang ‘mentor’ o guro. Sa Sulat ni San Pedro, tinawag niya itong ‘anak’ bilang tapat at paboritong ‘protégé’ o disipulo. Pinagsilbihan niya si San Pedro bilang ‘interpreter’ at mula sa impormasyong nakalap kay San Pedro tungkol sa Panginoong Hesukristo nabuo at nakarating sa atin ang Ikalawang Ebanghelyo.

Si San Marcos ang nagtatag sa Simbahan ng Alexandria at naging unang Obispo nito. Ang kanyang mga labi ay inilipat sa Venice, Italy mula Egipto noong taong 828. Ayon sa tradisyon, iniaalay niya ang kanyang buhay noong panahon ni Nero. Sa Venice makikita ang makaharing ‘Basilica di San Marco’ (Siglo XI). Sa façade nito makikita ang golden mosaics na nag­lalarawan sa buhay, kamatayan at kalu­walhatian ng dakilang martir.

Bilang sumulat sa pinakamaikli at tinata­yang pinaka-una sa apat na Ebanghelyo, hindi niya personal na nasaksihan ang mga pangyayari sa buhay ni Hesus. Ngunit mula sa pahayag ng mga Apostol tungkol sa sariwa pa noong alaala sa Panginoon, si San Marcos ay tunay na naging ‘Saksi ng mga Saksi’. Sa kanyang kolaborasyon at paglilingkod kasama ang orihinal na mga Apostol ni Kristo nakilala niya at minahal ang Panginoon.

Napuspos ng mga sariwang alaala ang akda ni San Marcos habang nakita ng kanyang sariling mga mata ang galaw ng Espi­ritu Santo sa mga Apostol sa bagong panganak na Simbahan. At katulad nila, hindi niya inalintana ang hirap, pagod at gutom sa pagsunod sa bilin ng Panginoong ipahayag ang Mabuting Balita sa buong mundo. Dahil sa kanyang tapat na kolaborasyon sa mga Alagad, ginamit siya ng Diyos upang isulat ang dakilang mensahe ng kaligtasan na magbibiigay ng lakas at pag-asa sa lahat.

Buong tapat nakinig at sumunod si San Marcos kay San Pedro na nagturo sa kanya ng lubos na pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. Na­ging masunuring alagad siya at ginawa niya nang buong katapatan ang mga payo at utos sa kanya ng kanyang maestro. Dahil kay San Pedro buong sigla niyang ipinagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay nang may malalim na tiwala na ang Diyos mismo ang tumawag at kumukupkop sa kanya. (Cfr. 1 Pedro 5:7)

Tapat sa tradisyon ito ang inaasahang asal ng mga lingkod ng Diyos na pagiging humble; giit sa lahat ng Simbahan na walang mas hihigit pang daan tungo sa ‘pagbabago’ kundi pagpapakumbaba. “Obey first before you complain” palagi ang rule dahil “kinamumuhian ng Diyos ang palalo, at kinalulugdan niya ang mababang-loob” (1 Peter 5:5). Kung hindi daw tayo aba katulad ni San Marcos, magiging hadlang at sagabal tayo sa gawain ng Panginoon!

Sa buhay ni San Marcos, samakatuwid, matututunan natin na kaakibat ng pagpapakumbaba ang malalim na pananalig sa Diyos upang maka­yanan nating harapin ang mga hirap at pasakit ng buhay sa tulong, grasya at patnubay ng Diyos. At mananatili ang ating puso na ‘nag-aalab’ at ang ating isip na ‘gising’ sa pananampalatayang magmumula ang lakas at inspirasyon ng alaala ng Panginoong Hesus.

O Diyos, dinakila Mo ang Iyong Ebanghelistang si San Marcos sa pamamagitan ng pangangaral ng Mabuting Balita. Hinihiling namin, pakinaba­ngan sana namin ang kanyang panga­ngaral upang masundan ang mga yapak ni Kristo. Maibahagi rin nawa namin tulad niya ang pag-asa at galak na dulot ng mapagpakumba at masunuring pananalig sa Iyong Simbahan. Amen.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy