Una sa Balita

ULAN NG PAGPAPALA: Si Jesus nga ba ay Diyos? (7)

By
0 246

“If Jesus is who He says He is, everything in your life will and should change.” – Timothy Keller, American pastor/theologian

Agree ako kay Pastor Tim Keller. Hindi puwedeng hindi mabago ang buhay mo kung totoong lahat ang ipinahayag ng Panginoong Jesus tungkol sa Kanyang sarili, at pinanaligan mo ang Kanyang mga sinabi.

Ang sabi Niya, Diyos Siya.

Kung gayon, Siya’y dapat mong pag-alayan­ ng tunay at tapat na pagsamba. Hindi ka na lilingon sa iba pang mga diyos-diyosan upang pag-alayan ng mga bulaklak ang mga ito.
Ang sabi ng Bibliya, Siya ang Maylikha ng lahat ng bagay.

Kung gayon, hindi­ ka na maniniwala sa mga textbooks mo sa eskwelahan na nagsasabing nanggaling ka raw sa unggoy at nag-evolve lang hanggang sa mawala ang buntot mo at ma­ging tao ka.

Ang sabi Niya, Siya ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay, at walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan Niya.

Kung gayon, wala nang ibang paraan pa­punta sa kaharian ng Diyos kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus.

Namatay Siya sa krus para bayaran ang mga kasalanan nating hindi nating kayang bayaran ng sariling dugo na­ting narumihan ng sumpa kina Adan at Eba. Tanging si Jesus ang puwede mong pagkatiwalaang magbukas ng pintuan para sa iyo papasok sa kaharian ng Diyos at sa buhay na tunay at walang-hanggan.

Ang sabi ng Bibliya, si Jesus ay Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon.

Kung gayon, Siya ang dapat na masunod sa buhay mo. Hindi puwedeng ikaw at ang gusto mong mangyari. Kung taliwas sa kalooban Niya ang mga ginagawa mo, at sinasabi mong ikaw ay Kanya, may problema. Hindi nagtutugma ang ginagawa mo sa sinasabi mong pananampalatayang mayroon ka.

Related Posts

He demands obedience; but that is obedience out of love and not out of mere obligation.
Ang makikita Bibliya, iisa lang ang Diyos na nasa tatlong Persona: Ama, Anak at Espi­ritu Santo.

Kung gayon, hindi ka dapat na magkaroon ng maraming dinadasalang ‘diyos’. Iyan ay magi­ging ugat ng paninibugho Niya at kapopootan Niya ang ginagawa mo. Kung nananalig ka kay Jesus nang tunay, maiiba ang ginagawa mong pagsamba (o ‘di pagsamba).

Ang sabi ng Bibliya, ipinako Siya sa krus dahil sa kasalanan ng tao.

Kung gayon, dahil sinasabi mong iniibig mo Siya, kasusuklaman mo ang kasalanan. Iyan ang sanhi ng lahat ng hirap na dinanas Niya! Kung nauunawaan mo iyan nang maigi, hindi ka na mag-e-enjoy sa pagsuway sa kalooban ng Diyos, sa paglabag sa Kanyang mga utos, sa paglub­lob sa kalaswaan at kalaya­wan, sa pagtalikod sa mga hinihiling Niyang gawin mo para sa Kanya. Mababago ang buhay mo, dahil ang sabi mo, iniibig mo si Jesus at nananampalataya ka sa Kanya.

Ang sabi ng Panginoong Jesus, nauna na Siya sa langit upang ipaghanda ka ng lugar doon. At babalik Siya isang araw para sunduin ka at nang sa gayo’y hindi na kayo magkakahiwalay pa. Ang lahat ng sa Kanya ay ibibigay Niya sa iyo.

Kung gayon, paano­ ka na dapat mamuhay dito sa lupa habang naghihintay ka sa Kanyang pagbabalik? Magpapasasa ka ba sa salapi, o ibubuhos mo na ang maikling buhay mo sa paglilingkod sa Kanya?

Maraming tanong, ano po?

Sinagot na ng Salita ng Diyos ang katanungan tungkol kay Jesus; kung Diyos nga ba Siya o hindi.

Ang tanong naman sa iyo na nagbabasa nito: Ano ang magiging epekto sa buhay mo ng katotohanang iyan? Dalangin kong ‘tunay na kaligtasan’ ang maging sagot. Shalom and God bless!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy