Una sa Balita

ULAN NG PAGPAPALA: Si Jesus nga ba ay Diyos? (6)

By
0 301

Nagpapatuloy tayo sa ating munting serye ng mga pagpapaliwanag sa biblikal na katotohanan ng deity o pagka-Diyos ni Jesus ng Nazaret.

Ang isa sa napakagandang patunay ng ­pagiging Diyos din ng ‘Anak ng Tao’ ay makikita mismo sa isang pagsasaliksik ng mga nilalaman ng popular na panalanging “Our Father” o “Ama Namin”.

Maa­alala ng mga pamilyar sa Bibliya na nang ­tanungin ng mga disipulo ng Jesus kung papa’no dapat manalangin, itong mga salitang ito ang isinagot ng Panginoong Jesus:

“Sinabi niya sa kanila, ‘Kapag kayo’y nananala­ngin, inyong sabihin: Ama, sambahin nawa ang ­pangalan mo, Dumating nawa ang kaharian mo. ­Ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming pang-araw-araw na pagkain.

At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad naman namin ang bawat nagkakautang sa amin, at huwag mo kaming dalhin sa tukso.” (Lucas 11:2-4)

Sa maikling panalanging iyan ay makikita natin ang ilang mga katangian ng Diyos Ama (Yahweh o Jehovah). Iyan ay ang sumusunod:

1. Siya ay Ama (na nasa langit)

2. Dapat sambahin ang pangalan Niya

3. Dapat ipanalangin ang pagdating ng Kanyang kaharian at masunod ang Kanyang kalooban

4. Sa Kanya hihingi ng mga pang-araw-araw na pangangailangan

5. Siya ang magpapatawad ng kasalanan natin

Related Posts

6. Siya ang tagapanguna sa atin at naglalayo sa tukso at kasamaan

7. Sa Kanya ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan (tingnan ang Mateo 6:13 na may tala rin ng panalanging ‘Ama ­Namin’)
Ngayon naman ay silipin natin ang ilang mga ­talatang tumutukoy kay Jesus ng Nazaret na tumutugma sa pitong katangiang nasa itaas:

1. Si Jesus ay galing sa langit at nasa langit.
“Wala pang umakyat sa langit, maliban sa ­kanya na bumabang galing sa langit, ang Anak ng Tao.” (Juan 3:13)
“…Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni ­Jesu-Cristo, na umakyat sa langit at nasa kanan ng Diyos, na ipinasakop sa kanya ang mga anghel, ang mga kapamahalaan at ang mga kapangyarihan.” ­(1 Pedro 3:22)

2. Ang pangalan ni JESUS ay luluwalhatiin.
“Upang ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay luwalhatiin sa inyo, at kayo’y sa kanya, ayon sa ­biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong ­Jesu-Cristo.” (2 Tesalonica 1:12)

3. Si Jesus ay may kahariang walang-hanggan. At dahil Siya’y Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, dapat masunod ang Kanyang kalooban.
“Sapagkat sa ganitong paraan, ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo.” (2 Pedro 1:11)
“Ngunit tungkol naman sa Anak ay sinasabi niya, ‘Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman; at ang setro ng katuwiran ang siyang setro ng iyong ­kaharian.” (Hebreo 1:8)

4. Si Jesus ang nagbibigay ng mga pangangaila­ngan natin.
“At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin, upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Kung kayo’y humingi ng anuman sa pangalan ko ay gagawin ko.” (Juan 14: 13,14)

5. Si Jesus ang nagpapatawad ng ating mga kasalanan.
“Dinala nila sa kanya ang isang lumpo na naka­ratay sa isang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, ‘Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan.” (Mateo 9:2)
“Pagtiisan ninyo ang isa’t isa, at kung ang sinuman ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa’t isa, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayundin naman ang inyong gawin.” (Colosas 3:13)

6. Si Jesus ang nangunguna sa atin at naglalayo sa atin sa kapahamakan.
“…Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan, at sila’y inihahatid papalabas…‘Pina­pakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila’y aking kilala, at sila’y sumusunod sa akin. Sila’y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanma’y hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay.” (Juan 10:3, 27)
“…At sa ating Panginoong Jesu-Cristo, na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasala­nan, upang tayo’y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan….” (Galacia 1:3-4)

7. Kay Jesus ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan.
“At hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit na nagsasabi, ‘Ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Cristo, at siya’y maghahari magpakailanpaman.’” (Apocalipsis 11:15)

“At mula kay Jesu-Cristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay, at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Doon sa umiibig sa atin, at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo; at ginawa tayong kaha­rian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama; sumakanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan­paman. Amen.” (Apocalipsis 1:6)

Kaibigan, paulit-ulit mong basahin nang may ­pananalangin ang lahat ng nakasulat sa isyung ito ng Ulan ng Pagpapala. Dalangin kong buksan ng ­Banal na Espiritu ang iyong mga mata sa katotohanang si Cristo Jesus ay Diyos na nagkatawang-tao, at karapat-dapat panaligan, sambahin, luwalhatiin, ­ibigin at sundin.
May kasunod pa. Shalom and God bless!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy