Una sa Balita

ULAN NG PAGPAPALA: Si Jesus nga ba ay Diyos? (4)

By
0 142

Sa pagkakaalam ko, mula pa nang ako’y bata at tinuturuan ng nanay ko tungkol sa Diyos, iisa lang ang may karapatang magpatawad ng mga kasalanan.

Si Yahweh lang, at dahil pamilyar na ako sa kuwento ng buhay ni Jesus ng Nazaret dahil sa Bible stories na binabasa ko noong bata ako, alam kong si Jesus din ay may kapangyarihang magpatawad.

Hindi naging magkakontra sa isip ko ang katotohanang pareho silang may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan (si Yahweh/Jehovah at si Jesu-Cristo) dahil pinalaki din ako sa pananalig na ang tunay na Diyos ay iisa lamang, ngunit Siya’y ‘di katu­lad ng tao kaya umiiral sa tatlong iba’t ibang Persona.

Magkakaroon ka lang ng problema sa doktrinang biblikal na ito kapag ang nakamulatan mong turo ay iba sa turo ng mainstream o traditional Christia­nity.

At kapag sinabing mainstream Christianity, dapat ay hindi tataliwas sa mga itinuro ng ­Apostolic Fathers ‘yung ituturo mo sa mga taong nasa Bible study group mo. Mananagot ka sa Panginoong Diyos kapag lumihis ka.

Ang Apostolic Christianity, kung gayon, ay ang tunay na Biblical Christianity. Nabubuhay pa ang apostol Pablo nung mga panahong namayagpag ang Early Church (at karamihan sa mga iglesyang ito ay siya mismo ang nagtatag sa pangalan ni ­Jesus) kaya napakadali para sa kanila ang alamin kung ang turong naririnig nila ay mula kay Cristo Jesus o ­hindi.

Kay Pablo iniatang ng Diyos ang malaking responsi­bilidad ng pagsusulat ng mga mahahalagang liham sa mga naunang iglesya o pamayanang ­Kristiyano. Ang mahahalagang liham na ito ang ­bumubuo ngayon sa malaking bahagi ng Bagong Tipan o New Testament ng Banal na Bibliya.

Isa lamang ang apostol Pablo sa mga manunulat ng mga liham at aklat sa Bagong Tipan. Maaasahan mo ang mga sinasabi ng Bagong Tipan pagdating sa kakanyahan at kalikasan ng Mesias.

Kaya kung sinasabi ng Lumang Tipan na tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan, sa palagay mo ba’y may maki­kita ka ring ganung pahayag sa Bagong Tipan tungkol kay Jesus ng Nazaret?

Tingnan po natin:

Related Posts

Sa Lumang Tipan (Old Testament ng Bibliya): Si Yahweh ang may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan ng tao.

“…Ako’y makikilala nilang lahat, mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa.” (Jeremias 31:34)

Sa Bagong Tipan: Si Jesu-Cristo ay mayroon ding kapangyarihang magpatawad ng kasalanan ng tao.

“Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampa­lataya, sinabi niya sa lumpo, ‘Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan.’ May ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtanong sa kanilang mga puso, ‘Bakit nagsasalita nang ganito ang taong ito? Siya’y lumalapastangan! Sino ang makapagpapatawad sa mga kasalanan maliban sa Diyos?!” (Marcos 2:5-7)

Nabasa ng Panginoong Jesus ang kanilang mga puso nang mga oras na iyon. At upang ­patunayan Niya na ang “Anak ng Tao” ay may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan, gumawa si Jesus ng ­himala. Pinalakad Niya ang lumpo.

Anak ng Diyos, Anak ng Tao. Parehong titulo ang bansag ng Salita ng Diyos kay Jesus ng Nazaret.

Pag-isipan mong mabuti, kaibigan. Hindi basta tao lang ang Jesus na ipinanganak ni Maria sa Betlehem mahigit 2,000 taon na ang nakararaan.

Marami pa itong kasunod. Shalom and God bless!

(zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy