Una sa Balita

ULAN NG PAGPAPALA: SI JESUS NGA BA AY DIYOS? (3)

By
0 180

Kapag ang Diyos Ama ay tunay ngang Diyos, at si Jesus ay tinawag Niyang “Anak Niya”, logic tells us na dapat Diyos din ‘yung tinatawag na “kaisa-isang Anak ng Diyos” (Juan 3:16).

Kung baga sa tao  iisa lang ang DNA ng ­tatay at ng kanyang anak. Ganu’n din ang Diyos.

God the ­Father and God the Son are of one essence, one eternal substance. Iisa lang ang Diyos subalit Siya’y umiiral sa tatlong persona  Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo.

Hindi iyan talaga mau­unawaan nang gamit ang pagrarason ng ordinaryong tao, sa iisang simpleng dahilan ang Diyos ay hindi katulad ng tao.

Si Yahweh lang ang nag-iisang Diyos na umiiral sa tatlong Personang iisa rin ang kakanya­han ­(essence) pero at the same time ay may kakayahang gumanap ng magkakaibang papel sa kaligtasan ng tao at sa pagpapatakbo ng buong sansinukob.

(Mas pag-uusapan natin iyan pagdating natin sa kasaysayan ng doktrina tungkol sa Diyos o theology at kung paano pumasok sa history ng church ni Jesus Christ ang false teaching na Arianism  ang bulaang turo na si Jesus ay tao lang at hindi Diyos.)

Mula sa mga nakaraang isyu ng Ulan ng Pagpa­pala ay nakita natin na si Jesus ay Anak ng Diyos na nagkatawang-tao upang iligtas ang sanlibutan mula sa sumpa ng walang-hanggang kamatayan.

Ang ­sumpa ay dulot ng kasalanang nananalaytay sa ugat ng bawat nilalang, mula pa noong panahong sinuway nina Adan at Eba ang utos ni Yahweh doon sa ­Hardin ng Eden.

Si Jesus at si Jehovah: 1) Pareho Silang Manlilikha ng lahat ng bagay, 2) pareho Silang Tagapag­ligtas, 3) pareho Silang may kapangyarihang buhay ng patay, 4) pareho silang may awtoridad bilang ­Hukom ng lahat ng tao.

Tumingin pa tayo ng iba pang mga talatang ­sumasalalim sa pagkakapareho ng mga katangian ng ­Diyos Ama (Jehovah) at ng Anak ng Diyos (Jesus ng Nazaret).

5. Tungkol kay Jehovah na Diyos Ama: Siya ang PANGINOON (LORD).

Related Posts

“Ako ang PANGINOON, at wala nang iba.” ­(Isaias 45:18)

“Aking isinumpa sa aking sarili, mula sa ­aking bibig ay lumabas sa katuwiran, ang isang salita na hindi babalik: ‘Na sa akin ay luluhod ang bawat tuhod, bawat dila ay susumpa.’ Kanyang sasabihin sa PANGINOON lamang, ang katuwiran at kalakasan, iyon ang sasabihin tungkol sa akin…”(Isaias 45:23-24)

Tungkol kay Jesus na taga-Nazaret, Anak ng ­Diyos na nagkatawang-tao: Siya ang PANGINOON (LORD).

“Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa ­lunsod ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang ­Cristo ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ­ninyo: Matatagpuan nino ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban.” (Lucas 2:11-12)

“Upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa, at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesu-Cristo ay ­Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. (Filipos 2:10-11)

Kaibigan, dalangin ko na makita mo sa mga ­talatang iyan nang klaro at paulit-ulit: Si Jesus, ­katulad ni Jehovah/Yahweh, ay luluhuran din ng bawat tao at tatawaging PANGINOON ng bawat dila sa takdang panahon.

Iisang Diyos, umiiral sa tatlong Persona  Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang banal na katuruang iyan ay mate-trace natin paatras sa Early Churchang mga unang pamayanang Kristiyanong ­itinatag ng mga mga orihinal na apostol ng Panginoong ­Jesus, matapos Niyang umakyat sa langit dahil nabuhay Siyang muli.

Sundan mo ang Ulan ng Pagpapala tuwing ­Martes, Huwebes, at Sabado. Marami ka pang matutuklasang katotohanan tungkol sa tunay na Diyos.

Shalom and God bless!

(zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More