Una sa Balita

ULAN NG PAGPAPALA: SI JESUS NGA BA AY DIYOS? (2)

By
0 125

Nu’ng nakaraang isyu ay nakita natin na kapareho ni ­Yahweh (Jehovah) si Cristo Jesus sa dalawang katangian: 1) ang pagiging Maylikha ng lahat ng bagay, at 2) ang pagiging tanging Tagapagligtas ng buong daigdig.

Ngayong isyu ay tumingin pa tayo ng ilan pang mga ­katangian na kung saan ay magkapareho ang Diyos Ama ­(Jehovah) at ang Anak (Jesus):

1. Tungkol kay Yahweh (Diyos Ama): Siya ang bumu­buhay mula sa mga patay.

“Ang PANGINOON ay pumapatay at bumubuhay; Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon.” (1 Samuel 2:6)

Tungkol kay Jesus ng Nazaret: Siya ang bumubuhay mula sa mga patay.

“Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila’y binubuhay, gayundin naman binubuhay ng Anak ang sinumang nais niya.” (Juan 5:21)

“Sinabi sa kanya ni Jesus, ‘Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagama’t siya’y mamatay, ay mabubuhay.’” (Juan 11:25)

2. Tungkol kay Yahweh (Diyos Ama): Siya ang maghu­hukom sa lahat.

“…Ang Diyos ang hukom, ang isa’y ibinababa at ang iba’y itinataas naman.” (Awit 76:7)
Tungkol kay Jesus: Siya ang maghuhukom sa lahat.

“Nalalaman ninyo na ipinahayag ang salitang iyon sa ­buong Judea, simula sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan: kung paanong si Jesus na taga-Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan; kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti, at nagpagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng diyablo, sapagkat kasama niya ang Diyos…Sa ami’y ipinagbilin niya na mangaral sa mga tao at sumaksi na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay.” (Mga sinabi ni apostol Pedro sa Mga Gawa 10:42)

Kaibigan, sa isyung ito ay dalawang katangian ang nabanggit natin na kung saan ay magkapareho ang Diyos Ama ­(Yahweh/Jehovah) at si Jesus (ang Cristong ipinanganak sa Betlehem).

Pareho silang makapangyarihan sa pagbuhay ng mga patay, pareho silang may awtoridad na maghukom sa bawat tao sa buong daigdig.

Related Posts

Mga halimbawa lamang po ang mga talatang ­nabanggit. Hindi po iyan “exhaustive”. Kung interesado kang saliksikin nang mas malalim ang paksa, hinihikayat kitang ­bumili ng isang magandang Study Bible (NIV o NASB o ESV ang ilan sa maaasahang mga bersiyon) at saliksikin mo ang mga ­katangiang iyan ng Diyos at ng Kanyang Mesias.

Bumili ka rin ng isang highlighter pen at markahan mo sa iyong Bibliya ang mga talatang makikita mong nagpapahayag ng pagkakapareho ng mga katangian ni Yahweh at ni Cristo Jesus.

Ang Diyos lamang ang may awtoridad na maghukom sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga iglesya, sa lahat ng mga ministeryo, sa lahat ng mga tribo, sa lahat ng mga tao.

Sina­sabi ng Bibliya na si Jesus ay dumating sa lupa upang mag­ligtas, at babalik na muli sa katapusan ng panahon upang ­maghukom sa bawat isa sa atin.

(Mahabang pag-aaral ang tungkol sa paksa ng paghu­hukom ng Diyos pero sapat na muna sa pinag-uusapan ­natin ang ganitong maikling paglalarawan ng konseptong iyan.)

“I am the Resurrection and the Life,” sabi ni Jesus.
“Ako ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay.” 

Kaibigan, isipin mong mabuti. May alam ka bang ‘tao lang’ na may awtoridad na bigkasin sa katotohanan ang gayong mga salita tungkol sa kanyang sarili?

Wala akong kilalang ganu’n. Sa palagay ko, gayon din ang sasabihin mo.

Si Jesus ay Diyos; ­Diyos na bumubuhay ng patay at Siyang Buhay, Diyos na Hukom nating lahat.

Nakaapat na kata­ngian na tayo mula nu’ng huling isyu. May mga kasunod pa. Sundan ang Ulan ng Pagpapala ­tuwing Martes, Huwebes, at Sabado. Shalom and God bless!

(zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More