Una sa Balita

ULAN NG PAGPAPALA: SI JESUS NGA BA AY DIYOS? (1)

By
0 157

Minsan ay nagigitla pa rin ako sa paalalang hindi lahat ng tao ay nananalig na ang ipinanganak sa sabsaban noong unang Paskong iyon ay ang Anak ng Diyos na Siya rin mismo’y Diyos.

Siya ay Diyos na nagkatawang-tao. Iyan ang pagkakalarawan kay Yeshua (Jesus) ng Bibliya.

“Teacher, sobra pong nakakasakit ng kalooban. Grabe po, nakakalungkot.” Iyan ‘yung naibulalas sa akin ng isang kabataang tinuturuan ko tungkol sa Bibliya.

Naikuwento niya kasi na ‘yung isang kaklase niya sa kolehiyo ay tahasang ipinagpipilitang tao lamang si Jesus.

Itinanong ng estud­yante ko kung nabasa na ba niya ang Bibliya at naintindihan ang kabuuang mensahe nito mula sa unang aklat hanggang sa dulong aklat.

Ang sagot sa kanya’y pinahahawak naman sa kanila ng mga lider ng simbahan ang Bibliya pero pinagbabawalan silang magturo nito. (E siyempre di ba, bago ka magturo, kailangang pag-aralan mo muna? E di bawal nga sa kanilang himayin at pag-aralan ang kabuuan ng Salita ng Diyos.)

Nalungkot talaga kami sa kalagayan ng batang iyon. Kasi, kung hindi siya uudyukan ng Banal na Espiritu na hanapin ang katotohanan tungkol kay Jesus ng Nazaret e hindi niya talaga matatagpuan iyon. Paano? Sino ang pagtatanungan niya? E pinagbabawalan nga silang mag-urirat sa ganoong mga bagay.

Kahabag-habag na kalagayan iyan ng sinumang nasa ganyang sitwasyon. Ang may malasakit ay kailangang ibabad ang mga gayong indibidwal sa panalangin; na sana’y alisin ng Diyos ang piring sa kanilang mga mata, piring na ang diyablo ang naglagay, at mamulat sila sa katotohanang maliwanag pa sa sikat ng araw kung sasaliksikin mo lang ang Salita ng Diyos.

Kaibigan, ikaw sana ang gusto kong tanungin. Nananalig ka ba na si Jesus, ang Mesias, ang Tagapagligtas ng sangkatauhan, ay Diyos din? Iisang Diyos lamang si Yahweh subalit makikita mo sa Bibliya na mayroon Siyang tatlong Persona Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo.

Tutulungan kitang ‘silipin’ para sa sarili mo ang ilan sa mga pahayag ng Bibliya tungkol kay Yahweh (Jehovah), ang kadalasang tinatawag na Diyos Ama, at tungkol kay Yeshua (Jesus) ng Nazaret, na ipinanganak ni Maria sa sabsaban ng Betlehem mahigit 2,000 taon na ang nakararaan.

Napakaraming mga talatang puwedeng busisiin. Tingnan natin ang ilan:

Tungkol kay Yahweh/Diyos Ama: Siya ang May likha ng lahat ng bagay.

“Hindi mo ba nalaman? Hindi mo ba narinig? Ang PANGINOON ang walang hanggang Diyos, ang Lumikha ng mga dulo ng lupa.” (Isaias 40:28)

Related Posts

Tungkol kay Jesus ng Nazaret: Siya ang Maylikha ng lahat ng bagay.

“Sa simula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos.

Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa.

“At naging tao ang Salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kalu­walhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging Anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan.” (Juan 1:1-3, 14)

Tungkol kay Yahweh (Diyos Ama): Siya ang Tagapagligtas.

“Ako, ako ang PANGINOON, at liban sa akin ay walang tagapagligtas.” (Isaias 43: 11)
Tungkol kay Jesus ng Nazaret: Siya ang Tagapagligtas.

“At marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya dahil sa sinabi ng babae, nagpatotoo, ‘Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa.’

Kaya nang dumating sa kanya ang mga Samaritano, nakiusap sila sa kanya na manatili sa kanila; at siya’y nanatili roon ng dalawang araw.’

…Sinabi nila sa babae: “Ngayo’y sumampalataya kami, hindi dahil sa iyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman naming ito nga ang Tagapagligtas ng sanlibutan.” (Juan 4: 39-40, 42)

Kaibigan, basahin mo nang paulit-ulit ang mga talatang iyan at makikita mo ang pagkakapareho ng katangian ng Diyos Ama (si Yahweh) at si Jesus.

Pareho silang Manlilikha ng lahat ng bagay, pareho silang Tagapag­ligtas.
Dalawang katangian pa lamang iyan. Marami pang kasunod.

Subaybayan ang Ulan ng Pagpapala tuwing Martes, Huwebes, at Sabado. Shalom and God bless!

(zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More