ULAN NG PAGPAPALA: Pito at apatnapu

By

Napabalita kamakailan sa Internet ang isang bagong tuklas. Gamit ang mga high-powered telescopes at iba pang mga kagamitang pang-astronomiya, nakita ng mga scientists ang isang kamangha-manghang bagay: May pitong planetang kahawig ng mundo natin at sila’y bahagi ng isang solar system na may 40 light years ang layo mula sa atin.

Pitong planeta, 40 light years. Ang mga numerong 7 at 40 ay mga importanteng numero sa Bibliya. Tinapos ng Panginoong si Yahweh ang paglikha sa sansinukob sa loob ng 7 araw. Pitong araw ang ibinigay ng Diyos kay Noah o Noe na maghanda para sa matinding pagbagsak ng ulan sa lupa. Ang malawakang pagbahang dulot niyon ay tumagal ng apatnapung araw.

Apatnapung taon ang pamamalagi ng mga Israelita sa ilang bago sila nakapasok sa lupang pangako ng Diyos.

Apatnapung araw namalagi si Jesus sa lupa bago Siya umakyat sa langit matapos niyang mabuhay nang mag-uli mula sa mga patay.

Pito at apatnapu.

Pitong planetang kahawig ng planeta natin, 40 light years ang layo sa atin.

Kinakabog ng mga bagay na ito ang espiritu ko. Hindi kaya’t isa ito sa mga senyales na ibinibigay na ng Panginoong Jesus patungkol sa nalalapit Niyang pagbabalik sa lupa?

Ang ating mundo ay sirang-sira na, at patuloy pang nasisira. Bunga ito ng kapabayaan ng tao sa kanyang pangunahing res­ponsibilidad na tinanggap mula sa Diyos. At ang kapabayaang iyon ay bunga ng pagpasok ng kasalanan sa ating daigdig sa pamamagitan ng pagbagsak nina Adan at Eba rito.

Sayang na sayang. Napakaganda’t katangi-tangi ang ginawa ng Diyos na pagbibigay kina Adan ng pribilehiyong makibahagi sa pamamahala ng mundong Kanyang nilikha.

“Kaya’t nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila’y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila’y binasbasan ng Diyos at sa kanila’y sinabi ng Diyos, ‘Kayo’y magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa.” (Genesis 1: 27-29)


Napakalaking pagtitiwala ang ibinigay ng Diyos sa tao. Kay laking responsibilidad. Kampante ang Panginoon na sa pamamagitan ng kanilang palagiang pakikipag-ugnayan sa Kanya at pagsunod sa Kanyang kalooban ay maisasakatuparan nga nila ang kanilang mandato mula sa Kanya.

To fill the earth and to subdue it.

Subalit isang nakakalungkot at nakapanghihinayang na “subjugation” ang ginawa ng tao sa daigdig mula nang magkasala ang unang mga nilalang ay ito: Unti-unting sinira ang kapaligiran, lalo na nang pumasok ang panahon ng Industrial Revolution. Naimbento ang plastic na itinatapon na lamang kung saan-saan at nagiging sanhi ng pagbabara ng lagusan ng tubig. Kaya’t taun-taon ay parami nang parami ang mga lugar na napipinsala ng baha.

Ang mga housing development ay walang puknat sa pagtatabas ng mga puno sa bundok, sa kagubatan, at ginagawang mga subdivision ang mga naturang lugar. Lalong nawawalan ang lupa ng mga punong pipigil sana sa soil erosion at sa mabilis na pagbagsak ng tubig sa mga lambak.

Maraming mga buhay na ang kinitil ng mga biglaang pagguho ng lupa at pagbahang dulot ng walang habas na pamumutol ng punungkahoy. Hindi inaalagaang mabuti ng tao ang kanyang Eden.

At papaano naman ang pamamahala sa dagat at sa mga isda? Hindi ba’t puno ang headlines ng internet sa mga fishkills? Puro toxic chemicals ang itinatapon ng mga malalaking negosyo sa dagat; hindi pa kasama rito ang mga aksidenteng pagkalat ng mga nakalalasong kemikal sa tubig bunga ng paglubog ng mga barkong may karga ng mga ito. Kaakibat ng lahat ng iyan ang walang kontrol na pagdami ng mga tao sa iba’t ibang panig ng daigdig.

Pamahalaang mabuti, ang sabi ng Diyos kina Adan. Hindi pa huli ang lahat. Habang hindi pa nagbabalik ang Panginoong Jesus sa lupa, maaari pa nating ipakita ang pagpapahalaga natin sa buhay na ibinigay Niya sa atin, sa lupang pinagkukunan natin ng ating pagkaing ikinabubuhay.

Ang paglitaw ng pitong planeta ay hudyat para sa akin. Ito’y pagpapaalala ng Diyos. Kung paanong nilikha Niya ang mundo natin para sa atin, ay kayang-kaya rin Niyang sirain ito nang lubusan at lumikha ng “new heavens and a new earth” para sa mga magpapasiyang tunay na maging Kanya.

Pag-isipan sana natin ang mga bagay na ito. Malapit nang magbalik ang Anak ng Diyos.

Shalom and God bless!

(zayithhebron.wordpress.com)

SHARE