Una sa Balita

ULAN NG PAGPAPALA: Magbago na ng nilalakaran

By
0 40

“Kung kayo nga’y muling binuhay na kasama ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos.

“Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo’y namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Diyos.

“Kapag si Cristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo: pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman na ito’y pagsamba sa mga diyus-diyosan.

“Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang poot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ang mga ito rin ang nilakaran ninyo noong una, nang kayo’y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito: galit, poot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong magsinungaling sa isa’t isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ang mga gawa nito, at kayo’y nagbihis na ng bagong pagkatao, na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa kanya.” (Colosas 3:1-10)

Para sa akin ay napaka-importante ng ma-expose tayo sa aktwal na Salita ng Diyos nang madalas. Kasi nasa mundo tayong puno ng kasalanan. Tayo mismo ay nagkakasala araw-araw. (Ako lang mismo, madalas ay gusto kong pingutin ang sarili kong tainga para mabago ko ang mga bagay na hirap na hirap akong baguhin!)

Karamihan din ng mga nakakasalamuha natin ay walang tunay na takot sa Panginoon. Tanging mga sarili nila ang “lord” ng mga buhay nila kaya kung ano ang nais, kahit ito’y kasalanan, ay siyang ginagawa.

Sarili lamang ang iniisip, hindi ang kalooban ng Diyos.

Sinasabi ng apostol Pablo dito sa Colosas 3:1-10 na ang tunay na mananampalataya kay Jesus ay nilinis na mula sa dumi ng kasalanan. Kung baga, dati’y marumi at maputik na T-shirt ang suot. Ngayon, bago at maputi na ang kasuotan dahil dugo ni Jesus ang ipinanlinis sa kasalanan ng taong iyon.

Related Posts

Pinalaya na siya ng Anak ng Diyos mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. Kaya’t sinasabi ng apostol Pablo na huwag na siyang padaig ito. Ano ang taglay ng tunay na Kristiyano na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang talunin ang kasalanan sa kanyang buhay?

Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ni Jesus ang nagbibigay sa Kristiyano ng lakas upang talikdan ang mga tuksong gumawa ng masama o mag-isip ng marumi. At kung siya’y nadadapa, kung siya’y tila napapatumba ng laban na iyon at hindi makatayu-tayo, maaari niyang asahan ang pangako ng Diyos na hindi siya iiwan kailanman. Siya’y magkakaroon at magkakaroon ng tagumpay sa bandang huli dahil si Jesus mismo ang kasama niya sa kanyang personal na laban.

Kaya ito ang katiyakan: Ang tunay na Kristiyano ay makakapasok sa walang-hanggang tahanan ng Diyos sa katapusan ng kanyang buhay. At ito’y mangyayari, hindi dahil sa nagpakabait siya nang todo, o dahil ang galing niyang mag-ministry. Papasok ang Kristiyano sa heaven “on the basis of the finished work of Christ alone”.

‘Yung gawa ni Cristong pagpapakasakit sa Kalbaryo, ‘yung dugong ibinuhos Niya doon, ‘yun ‘yung maglilinis sa iyo.

Hindi ang sarili mo.

Kaibigan, sana’y pakinggan mo ang sa­sabihin ko sa iyo. Kung ika’y totoong binago na ng Panginoon dahil naisuko mo na ang sarili mo sa paghahari ni Cristo Jesus, magpasakop ka sa Banal na Espiritu. Mag-cooperate ka sa ginagawa Niyang mga pagbabago sa buhay mo, at ito’y para sa ikabubuti mo rin at ikagaganda ng iyong hinaharap.

Ang dating madilim na nilalakaran ay iwanan na. Bagkus ay mag-focus na tayo sa liwanag na nasa harapan natin. Kung nasaan ang liwanag ni Jesus, doon tayo lumakad. Ituon natin ang mga buhay natin sa direksiyong itinuturo ng Salita ng Diyos. Ang Bagong Tipan ay nag­lalaman ng maraming mga tagubilin mula sa apostol Pablo patungkol sa tamang pamumuhay ng Kristiyano.

Sa ganitong paraan natin masasalamin ang kabutihan ng Diyos; tayo’y magiging tunay na mga larawan Niya dito sa ating daigdig.

Pag-isipan po natin nang mabuti. Shalom and God bless!
(zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy