ULAN NG PAGPAPALA: JUAN SERIES 12: Jesus ng Nazaret, makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao

By

“Tinanong siya ni Nathanael, ‘Paano mo ako ­nakilala?’ Si Jesus ay sumagot, ‘Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos ay nakita kita.

“Sumagot si Nathanael sa kanya, ‘Rabi, ikaw ang Anak ng Diyos; ikaw ang Hari ng Israel.’

“Si Jesus ay sumagot sa kanya, “Dahil ba sa sinabi ko sa iyo, ‘Nakita kita sa ilalim ng puno ng igos,’ kaya ikaw ay sumasampalataya?

Higit na dakilang mga bagay ang makikita mo kaysa rito.’ Sinabi niya sa kanya, ‘Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maki­kita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik-manaog sa Anak ng Tao.’” (Juan 1:48-51)

Hindi bumubusina ang apostol Juan. Unang ­kabanata pa lamang ng Ebanghelyong kanyang ­isinulat ay inihayag na niya kaagad nang deretsahan kung sino si Jesus ng Nazareth:

Si Jesus ang Salita, ang Salita ay kasama ng ­Diyos, at ang Salita ay Diyos. (Juan 1:1)

Sa pamamagitan ni Jesus ay nagawa ang lahat ng bagay. (Juan 1:3)

Na kay Jesus ang buhay. (Juan 1:4)

Si Jesus ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa ­sanlibutan. (Juan 1:10)

Naging tao ang Salita at tumahan sa daigdig ­kasama ng apostol Juan. (Juan 1:14)


Si Jesus ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. (Juan 1:16)

Si Jesus ang pinagmumulan ng katotohanan. (Juan 1:17)

Si Jesus ang Diyos na tanging Anak, Diyos na nagpakita, at Diyos Anak na nagpakilala sa Ama. (Juan 1:18, 34,49)

Si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. (Juan 1:29)

Si Jesus ang Mesiyas o ang Cristo. (Juan 1:41)

Si Jesus ang Hari ng Israel. (Juan 1:49)

Fantastic na unang kabanata pa lamang ng ebanghelyo ni Juan, ano po?

Kung may pagdududa ang sinuman sa atin tungkol sa kung ano ang tingin kay Jesus ng mismong mga alagad Niya–mga taong ­nakasama Niya araw-araw sa loob ng tatlong taon-e hayan po at nakalista sa itaas.

Hindi po maipagkakaila: HINDI PO ORDINAR­YONG PROPETA O TAO LAMANG SI ­JESUS NG NAZARET. Mismong ang best friend niyang si apostol Juan ang nagpapatotoo tungkol dito.

Kaibigan, magiging tapat ako sa iyo. Kung ikaw ay isa sa napakaraming mga nilalang na naturuan nang mali tungkol kay Jesu-Cristo, dalangin kong gamitin mo ang pagkakataong ito upang tunay na­ ­saliksikin ang mga bagay-bagay tungkol sa Kanya.

Kasi, hindi puwedeng ang sinasabi ng Bibliya mo at sinasabi ng Bibliya ko ay magkaiba.

Maaaring magtalo ang iba’t ibang Kristiyanong denominasyon o ­kongregasyon tungkol sa tamang paraan ng pagsamba, tamang paglahok ng mga kababaihan sa mga gawain ng simbahan, o tamang istratehiya para sa pagmimisyon.

Maaaring magkaiba-iba tayo ng mga pilosopiya pagdating sa ministeryo. PERO PAGDATING SA PANGINOONG JESUS, DAPAT AY PARE-PAREHO TAYO NG MGA PANGUNAHING PINANANALIGAN.

Iyan ay kung tinatawag natin ang mga sarili natin ­bilang mga Kristiyano; mga Bible-believing Christians.

Ang buong Bibliya ay isinulat upang malaman natin ang plano ng kaligtasang inilatag ng Diyos na si Yahweh. Ang magbebenepisyo sa kaligtasang iyon ay ang bawat isang mananampalataya sa Anak ng Diyos na si Jesus.

Paano mo ibubuhos ang pagsamba mo sa Panginoong Jesus kung hindi mo alam o hindi ka naniniwalang Siya’y Diyos?

Hindi ka maituturing na tunay na mananam­palataya kung gayon. At kapag dumating na ang ­panahon ng pagbabalik ni Cristo Jesus dito sa ­mundo natin, hindi ka maisasama doon sa mga babalikan Niya upang iligtas sa panahon ng matinding pagdadalamhati ng lahat ng mga taong wala ang pangalan sa Aklat ng Buhay (na si Jesus din ang may hawak).

Kaya, giliw na mambabasa, makinig ka sana. ­Habang may panahon pa’y magpasya kang ­magsisi sa kasalanan at ilapit ang sarili sa Anak ng Diyos. Hindi ka mabibigo sa paghingi ng tawad at lakas na magbagong-buhay.

SI JESUS AY DIYOS. Iyan ang tiyak mula sa ­unang kabanata ng ebanghelyo ni Juan. Ang mga susunod na kabanatang kanyang isinulat ay mga ebidensiya na lamang ng pangunahing katotohanang iyon.

Kamangha-mangha Ka, O Jesus. Purihin ang dakila Mong pangalan. Amen.

(Subaybayan ang Ulan ng Pagpapala tuwing ­Martes, Huwebes at Sabado. Shalom and God bless!)

***

(zayithhebron.wordpress.com)

SHARE