Una sa Balita

ULAN NG PAGPAPALA: Ikinatutuwa ba ng Diyos ang kamatayan ng masasama?

By
0 150

Ang sagot ay hindi.

Magandang pag-usbungan ang tanong na iyan ng pagpapaliwanag tungkol sa tunay na mensahe ng Ebanghelyo ni Jesus.

Si Cristo ay hindi bumaba sa lupa at nagkatawang-tao upang magtayo ng ‘relihiyon’. ‘Yun bang kailangang ‘mi­yembro’ ka nu’ng simbahan na iyon at nagbibigay ng pera roon para masabing ligtas ka at pupunta ka sa langit kapag namatay ka.

Hindi iyan ang misyon ni Jesus dito sa lupa.

Ang isyu ng Diyos sa tao ay kasalanan. Labis-labis na ang paglapastangan sa Diyos ng mga nabubuhay sa lupa, labis na ang pagsuway ng sangkatauhan sa Kanyang mga utos. Isinulat na ang mga iyon sa bato, ayaw pa rin pakinggan.

Mula nu’ng suwayin nina Adan at Eba ang Panginoong si Yahweh sa hardin ng Eden, nagkaroon na ng katiyakan.

Ang sumpa ng pagkakasalang iyon ay dadaloy sa ugat ng bawat sanggol sa mailuluwal mula sa linya ng unang mag-asawa.

Wala nang kawala ang tao. Bihag na siya ng diyablo, at susundin niya ang makamundong mga hangarin nito.

Kinailangang magkaroon ng isang Tagapagligtas. Batas ng Diyos ang nagsasabing dugo ang panglinis sa kasalanan. Dugo ng isang alay na walang bahid ng kapintasan.

Dugo ng kaisa-isang Anak ng Diyos, si Jesus ng Nazaret, ang naging kapalit ng paglaya ng masamang tao mula sa sumpang dulot ng diyablo.

Kamatayan ni Jesus, kapalit ng kalayaan nating lahat. Nilinis ng Kanyang dugo ang mga nagpasiyang manampalataya sa Kanya at sa katotohanan ng sakripisyong ginawa Niya doon sa krus ng Kalbaryo, humigit-kumulang 2,000 taon na ang nakararaan.

Related Posts

“Sabihin mo sa kanila, ‘Kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong DIYOS, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay.

Manumbalik kayo, manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad; sapagkat bakit kayo mamamatay, O sambahayan ni Israel?” (Ezekiel 33:11)

“Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa san­libutan na ibinigay niya ang kanyang tanging Anak, upang ang sinumang sa kanya’y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (Juan 3:16)

Nagmamahal ang Diyos sa atin. Nagmamahal pa rin, kahit patuloy natin Siyang tinatalikdan, ipinagwawalang-bahala, sinusuway.

Ang apostol Pablo ay mamamatay-tao bago siya iniligtas ng Panginoong Jesus mula sa maling daan at hinubog bilang apostol ng Kristiyanong simbahan sa buong daigdig.

Nu’ng nasa huling mga sandali ang Panginoong Jesus sa krus doon sa Kalbaryo ay pilit pa rin Niyang nailigtas ang isa sa mga magnanakaw na nakabayubay ding kasama Niya.

Sa mga gayong tala sa Bibliya ay makikita mo ang tunay na kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan, gaano pa karumi iyon. Oo, may parusa para sa masasama at ito’y walang hanggang kamatayan. Kaya nga.

Mahaba ang panahong ibinibigay ng Diyos sa tao. May oras pa para magsisi sa kasalanan at manumbalik sa Kanya.

Malapit nang magbalik ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon. Siya’y si JESUS. Seryosohin na natin ang alok Niyang kaligtasan.

Shalom and God bless!

(zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy