Una sa Balita

ULAN NG PAGPAPALA: Iisa lamang ang Diyos at Siya ay espiritu

By
0 270

Kapag sinabi mong ang Diyos ay “Kataas-taasan” (Awit 83:18), sinasabi mo rin na Siya’y walang katulad. Nag-iisa Siya roon sa posisyon Niya bilang pinakamataas sa lahat.

At may isa pang katangian ang Diyos na Kanyang-kanya lang talaga. Ang salita para roon ay “soberanya” o “sovereignty”sa wikang Ingles.

Sovereign. Siya ang Hari ng lahat, Siya ang masusunod sa lahat ng bagay. Siya ang Diyos na nag-aangkin ng ganap na karunu­ngan; isang karunu­ngang hindi mo dapat kwestiyunin.

Siya’y isang ganap na mabu­ting ‘sovereign king’ kaya puwedeng-pwede mo Siyang pagkatiwalaan sa lahat ng bagay.

Puwedeng-puwede at karapat-dapat. Ang Diyos na si Yahweh ay perpekto at walang dungis ng kasalanan sa Kanyang kalikasan. Hindi Siya gumagawa ng masama.

Kaya’t kung walang katulad si Yahweh, mayroon pa bang ibang Diyos bukod sa Kanya? Sinasabi ng Banal na Bibliya na wala! Iisa lamang ang Diyos.

Oo, marami Siyang mga pangalan pero ang lahat ng iyon ay tumutukoy lamang sa Kanya at wala nang iba pa.

“Ako ang PANGINOON, at walang iba; liban sa akin ay walang Diyos.” (Isaias 45:5)

“Kayo’y aking mga saksi,’ sabi ng PANGINOON, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin, at inyong maunawaan na Ako nga. Walang diyos na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko.’” (Isaias 43:10)

“Ako ang una at ang huli; liban sa akin ay walang Diyos.” (Isaias 44:6)

Related Posts

Ilan lamang iyan sa mga talatang naghahayag ng mga sinabi ng Diyos tungkol sa Kanyang sarili. Ipinakita rin Niya na hindi Siya taong kagaya natin.

“Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sumasamba sa kanya ay kailangang sumamba sa espiritu at katotohanan.” (Juan 4:24)

Ganito ang pag­lalagom ng apostol Pablo sa kalikasan ng Diyos nang sulatan niya si Timoteo: “Sa Ha­ring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanpaman. Amen.” (1 Timoteo 1:17)

Ang tunay na Diyos kung gayon ay may ganitong mga kata­ngian:

Siya ay espiritu. Siya’y walang-hanggan; walang simula, walang katapusan. Siya ang dakilang AKO NGA. Siya ang kataas-taasang Diyos, ang Hari na dapat sundin ng lahat.

Siya, si Yahweh, ang kaisa-isang Diyos. Wala nang ibang diyos bukod sa Kanya.

Ganyan ang pagpapakilala ng banal na Bibliya sa PANGINOON, kaibigan. Sa patuloy na pagtakbo ng seryeng ito ay makikita mo kung ano ang totoong koneksiyon ni Jesus ng Nazareth sa tunay na Diyos na si Yahweh (Elohim).

Marami pa tayong pag-uusapan. Shalom and God bless!

(zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More