Una sa Balita

ULAN NG PAGPAPALA: Hebreo Series 24: Naupo Na Siya Dahil Tapos Na Ang Paghahandog

By
0 180

“Inalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa, at sa pamamagitan ng kalooban niya tayo’y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo minsan at magpakailanman.

“At bawat pari ay tumatayo araw-araw na nag­lilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos, at buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa.

“Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal.

“At nang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin, sapagkat pagkatapos niyang sabihin, ‘Ito ang tipan na aking gagawin sa kanila, pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon; ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso, at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip,’ sinabi rin Niya, ‘at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa.”

“Kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala nang pag-aalay para sa kasalanan.” (Hebreo 10:9b-18)

Nagpapatuloy po tayo sa ating serye ng pag-aaral sa Sulat sa mga Hebreo, na matatagpuan sa Bagong Tipan ng Banal na Bibliya.

Isang katangi-tanging detalye ng bahaging ito ng sulat ay ang paglalarawan sa mga pari ng naunang tabernakulo ng mga Judio. Sinasabing sa loob ng tabernakulo ay walang mga upuan. Ang mga pari ay nananatiling nakatayo habang nasa loob at naghahandog ng mga alay ayon sa mga batas na ibinigay ng Diyos kay Moises.

Ang simbolismo ng gayong pananatiling nakatayo ay ito: Hindi pa tapos ang gawain ng paghahandog para sa mga kasalanan ng tao. Hindi pa naisasagawa ang dakilang pagsasakripisyong ganap na mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Patuloy na mag-aalay ang mga pari ng gayong mga handog hanggang sa pagdating ng Mesias.

Pero tungkol kay Kristo­ Jesus ay ganito ang sinabi: “Nang matapos Niya ang pag-aalay Niya ng Kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na mag-uli at umakyat sa langit, siya ay umupo sa kanan ng Diyos, at buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa.” (talatang 12-13)

Minsanang pagha­handog, tapos naupo na. Ibig sabihin, ang ­Panginoong Jesus ang tumapos na sa panga­ngailangan ng patuloy na pag-aalay para sa mga kasalanan ng marami.

Related Posts

Kaya nga, kaibigan. Paulit-ulit na sinasabi ng Bagong Tipan: Bukod kay Jesus ay wala nang natitira pang handog sa kasalanan. Siya ang Mesias, Siya ang Diyos na nagkatawang-tao upang magligtas sa atin mula sa kasalanan. Ang nakakalungkot ay maraming-marami ang bumabalewala sa kadakilaan ng Kanyang ginawa. At gaya ng ginawa ng mga nagpako sa Kanya sa krus noon, pinagtatawanan at dinuduraan pa rin hanggang ngayon ang ­Kanyang pangalan.

Pero ang pangako ng Bibliya ay ito: Nakaupo na Siya sa langit; ibig sabihin ay natapos Niya ang Kanyang misyon at naghihintay na lamang sa takdang panahon ng Kanyang muling pagbaba sa lupa upang maghukom at lupigin ang lahat ng kalaban ng Salita ng Diyos.

Kaya kaibigan, paalala sa atin ng Bibliya: Lumapit tayo sa Panginoong Jesus habang may oras pa. Kilalanin natin Siyang maigi sa ating mga buhay.

Para magkatawang-tao ang Diyos na maylalang ng lahat ng bagay tala­gang napakahalaga mo sa Kanya. Ang pagmamahal ay walang patid, walang kupas. Ang kahandaang magpatawad ay naririyan.

May ibinigay Siya sa iyo na kakayahang magpasiya. Ika’y nilikha ayon sa Kanyang wangis, at isa sa mga katangiang ibinigay Niya sa iyo ay ang kala­yaang mamili. Kaya’t habang may panahon pa, piliin na natin ang Panginoong Jesus.

Mabuhay tayo nang ayon sa Kanyang mga Salita, ibigin Siya nang buong puso, at sambahin Siya araw-araw. Ipakikita Niya sa atin kung ano ang kalooban Niya para sa ating mga buhay, habang wala pa Siya rito sa lupa.

Mahalin natin ang Panginoong Jesus. Nasa huling mga araw na tayo. Maaaring bukas makalawa ay bumukas na ang langit at tapos na ang paghihintay.

***

Sumubaybay sa Ulan ng Pagpapala tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Shalom and God bless! (zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy