Una sa Balita

ULAN NG PAGPAPALA: Ang senyales na lilitaw sa langit sa Setyembre 23, 2017 (Pt. 4)

By
0 121

Tishrei 3, 5777 AM.

Iyan po ang katumbas ng Setyembre 23, 2017 sa kalendaryong Hebreo. Ang ibig sabihin ng AM sa kalendaryong ito ay ‘Anno Mundi’ o ‘Year of the Creation of the World’.

Para sa mga debotong Judio o Hebreong lahi, ang tala ng propetang Moises sa aklat ng Genesis sa Bibliya ay pattern din ng haba ng ‘buhay’ ng daigdig na ating ginagalawan.

Anim na araw ang ginugol ng Diyos na si Yahweh sa paglikha ng sansinukob, kasama na ng unang mga taong sina Adan at Eba.

Sa ikapitong araw ay nagpahinga ang Panginoon at ginawa Niyang banal ang araw ng pamamahingang iyon.

Sinasabi ng Salita ng Diyos na ang sanlibong taon ay parang isang araw lamang sa paningin ng Panginoong Diyos (Awit 90:4 at 2 Pedro 3:8).

Kaya’t batay sa katotohanang iyan at sa paraang ginamit ng Diyos sa paglikha, tinatantiya ng maraming Judio na ang mundo ay hindi lalagpas ng 6,000 taon sa pag-iral (dahil anim na araw ang ginugol ng Diyos sa paglikha).

‘Yung susunod na sanlibong taon (o ika-7,000 na taon) ay panahon na ng pamamahinga ng buong daigdig mula sa kasalanan at kasamaan.

Ang panahong iyan ang tinatawag na Messianic age, na kung saan ay mismong ang Mesias na ang mamumuno at personal na maghahari sa lahat ng bagay.

Kaya kung 6,000 years ang ‘ganap na katandaan’ ng Earth, at sa kalendaryong Hebreo ay 5,777 AM na ang mga taong lumipas, ibig sabihin ay 223 na taon na lamang at iiral na ang eternal kingdom ng Mesias.

Doon ay hindi na palalampasin ang anumang paglapastangan sa Kanyang pangalan, dahil doon ay hindi na makakapasok ang sinumang makasalanan at walang pananampalataya.

Sa parang ganyan po ang nasa isipan ng mara­ming Judiong nagbabantay sa pagdating ng kanilang Mesias. Problema po riyan, sinasabi na ng Bagong Tipan ng Bibliya na ang Mesias na kanilang hinihintay ay dumating na, ipinako sa krus, namatay para sa kasalanan ng tao, nabuhay muli, at nangakong magbabalik sa katapusan ng panahon ng modernong tao.

Hindi tinanggap ng karaniwang Judio ang katotohanang si Jesu-Cristo ang ipinangakong Mesias na darating. Kaya hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ang marami sa kanila sa pagdating ng kanilang Mesias.

Ang Kristiyano namang pamilyar sa mga propesiyang nasa Bagong Tipan ng Bibliya at nagbabantay sa mga senyales na ibinigay ni Jesus tungkol sa panahon ng Kanyang pagbabalik sa lupa ay excited na rin.

Alam niya sa kanyang puso. Hindi na magtatagal at bubukas ang langit upang ihayag sa buong mundo ang tunay na Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon.

At sa Kristiyanong pamilyar sa kahalagahan ng taong 5,777 AM (o 2017 sa modernong kalendaryo), mas lalong exciting at makapigil-hininga ang ginagawa niyang pagbabantay para sa pagbabalik ng Panginoong Jesus.

Related Posts

Dahil, 777 ang banal na numero ni Yahweh o Jehovah, ang Diyos ng Israel. Kay Jesus na Anak ng Diyos at Anak ng Tao ay “naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan” (Colosas 2:9). At kapag isinulat mo ang Hebreong katumbas ng ‘YHWH in the Yeshua Messiah’ ay 777 din ang numerong lalabas.

Ang bawat letra kasi sa Hebrew alphabet ay may katumbas na bilang o number. Ang katumbas ng pangalang ‘Jesus’ sa orihinal na Hebreo ay ‘Yeshua’. Matatandaan nating ipinanganak si Jesus sa Betlehem kaya isa Siyang Judio nu’ng Siya’y naririto sa lupa bilang Anak ng Tao.

Ang numerong ‘5’ ay kumakatawan sa kagandahang-loob ng Diyos o ‘grace’ sa wikang Ingles. We are in the church age right now, or what is known as the Age of Grace.

Sinasabi ng maraming nag-aaral ng Hebrew prophecy at Christian eschatology na malamang, ang kahalagahan ng taong 5777 AM ay ang pagiging hudyat nito ng pagtatapos ng Age of Grace or Church Age. Ang 777 ay simbulo rin kasi ng perfect completion.

Maaari kayang ang taong ito, 2017, ay hudyat na ng pagtatapos ng isang mahabang era ng pamama­yagpag ng Church ng Panginoong Jesus dito sa lupa at pakikibaka para sa pananampalataya, at papasok na ito sa kanyang sariling ‘ikapitong araw’ o era ng pamamahinga (rest day of 1,000 years) sa langit kasama ng Panginoong Jesus?

At kung kukunin ng Panginoong Jesus ang mga tapat na mananampalatayang Kristiyano mula sa modernong daigdig, ano naman ang maghahari dito sa lupa kapag naglaho na ang Body of Christ (at siyempre, kasama na riyan ang Holy Spirit)?

Hindi po kaya malaki rin ang posibilidad na ang susunod na era o panahon ng tao ay panahon na ng Antichrist? Panahon ng Great Tribulation o Dakilang Kapighatiang babalot sa buong daigdig dahil sa pagtalikod nito sa Salita ng Diyos at kay Jesus na Siyang tunay na Mesias?

Kahindik-hindik po.

At ito pa ang isang significance kasi ng pinag-aaralan natin. Ang Jewish year ay hindi katulad ng modern year na nagsisimula tuwing Enero.

Ang unang buwan ng bagong taon ng mga Judio ay kadalasang pumapatak nang Setyembre-Oktubre sa kalendaryo natin. Ang isang taon sa calendar natin ay 365 days. Sa kalendaryong Judio, 360 days lang.

Pansinin po natin: Ang simula ng Hebrew year 5777 AM ay katumbas ng Oktubre 2, 2016 nu’ng nakaraang taon.

Magtatapos ang 5777 AM sa ikalawang araw ng Feast of Trumpets o Rosh Hashana–Biyernes, Setyembre 22, 2017.

Kinabukasan, Setyembre 23, 2017, isang great sign o dakilang tanda o Revelation 12 sign ang makikita sa langit.

Exciting na po ang panahon natin, hindi po ba? Sundan ang mga susunod na kabanata. Shalom and God bless!

(zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy