Una sa Balita

ULAN NG PAGPAPALA: Ang kataas-taasang manlilikha

By
0 78

“Nagtanim si Abraham ng isang punungkahoy ng tama­risko sa Beer-seba, at doon ay tinawag niya ang pangalan ng PANGINOON, ang Walang Hanggang Diyos.” (Genesis 21:33)

Wala Siyang simula, wala Siyang katapusan. Iyan ang sinasabi ng Banal na Bibliya tungkol sa tunay na Diyos.

Tinatawag Siya ng Salita ng Diyos bilang ‘Walang Hanggang Diyos’. The Eternal God. The Everlasting God. Sa wikang Hebreo, El ‘Olam.

Ang mga pangalan ng Diyos sa Bibliya ay hindi lamang basta-bastang mga pangalan. Ang bawat isa ay naghahayag ng isang partikular na katangian o kalikasang taglay ng Diyos.

Sa makatuwid, ang Diyos na maylikha ng sansinukob, ang Diyos na hindi kayang unawain nang buong-buo gamit lamang ang talino ng tao, ay nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mga pangalan.

Talakayin natin sa isyung ito ang ilan sa mga pangalang iyon.

“Sinabi ng Diyos kay Moises, ‘AKO AY ANG AKO NGA.’” At kanyang sinabi, ‘Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, ‘Sinugo ako sa inyo ni AKO NGA.’

“Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ‘Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, ‘Sinugo ako sa inyo ng PANGINOON, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob.’ Ito ang aking pangalan magpakailanman at ito ang itatawag sa akin ng lahat ng mga lahi.” (Exodo 3:14-15)

Kapag nagbabasa ka ng Bibliyang Tagalog, makakakita ka ng ilang mga pahina roon na kung saan ang salitang ‘Panginoon’ ay nakasulat sa malalaking titik, katulad ng sipi ng Exodo 3:14-15 sa itaas. Ang ibig sabihin lamang niyan ay ito: Ang salitang Hebreo na isinalin bilang ‘Panginoon’ ay ang tetragrammaton na ‘YHWH’. Binabasa ito bilang ‘Yahweh’ o ‘Jehovah’ dahil wala itong mga vowels sa gitna. Ang YHWH ay kaugnay ng pangalang “AKO NGA”. Sa wikang Ingles, “I AM.”

Related Posts

Kapag sinabing ‘I AM’, nasa present tense po iyan o pang­kasalukuyan. Ang katangian ng Diyos na inihahayag sa atin ng pangalang ‘I AM’ ay ang Kanyang pagiging walang-hanggan. The ever-present, ever-living God na walang pinagmulan. Hindi Siya nasasaklaw ng mga batas ng panahon. Sa Ingles, God is not bound by time. Dahil, Siya mismo ang lumikha ng panahon, ng oras, ng segundo, ng buwan, ng linggo, ng mga taon.

Kaya’t lalong ipinakikita ng kapangyarihan Niya sa panahon ang Kanyang pagiging higit na mataas kaysa anumang bagay. Wala Siyang katulad. Siya ay PANGINOON ng lahat.

At dahil Siya’y PANGINOON ng lahat at nakahihigt sa lahat, kaugnay ng katotohanang iyan ang isa pa Niyang pangalan: ang Kataas-taasan (the Most High).

“Sapagkat ang PANGINOON, ang Kataas-taasan, ay kakilakilabot; isang dakilang hari sa buong lupa.” (Awit 47:2)

Ang Kataas-taasan ay naghahari ngayon at magpakailanman. Siya’y nasa Kanyang trono sa langit (heaven), sa Kanyang ‘banal na templo’ at ‘nagmamasid…sa mga anak ng tao’ (Awit 11:4).

Kaibigan, kung ang binabasa mo ngayon ay nagbigay-daan upang huminto ka sandali’t pagtuunan ng atensiyon ang tunay na Diyos, ipagpapasalamat ko na iyan sa Maykapal.

Nawa’y makasama tayong dalawa sa mga ililigtas ni Cristo Jesus mula sa malaking pagpaparusang paparating na sa makasalanang daigdig na ito.

Marami pang kasunod. Shalom and God bless!

(zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy