Abante Online
Abante is the leading Tagalog-language tabloid paper in the country.

Tapat na pagtalima sa mga habilin ni Hesus

0 96

Malungkot ang tagpo ngayong araw sa Ebanghelyo sapagkat malapit nang lumisan si Hesus. Sa Ikaanim na Linggong ito sa Panahon ng Pasko ng Pagkabuhay maririnig natin ang huling habilin ni HesuKristo sa mga Apostol. Kung tutuusin ngayon ang Panghuling Linggo ng “Easter Season” sapagkat sa susunod na Linggo ay ipagdiriwang na natin ang Pag-akyat sa Langit ng Panginoon.

Sa Mabuting Balita (Jn 14:23-29) mababasa natin ang pamamaalam ni Hesus sa Kanyang mga Alagad. Malungkot sila, gayunpaman, tinitiyak Niya sa mga apostol na muli Siyang babalik. Naganap ito sa Huling Hapunan sa bísperas ng Kanyang kamatayan. Binabalikan natin ang tagpo upang buhayin ang pag-asa sa mga salita at pangako ni Kristo sa ginta ng mga pagsubok sa kasalukuyan.

Turo ng Simbahan, “Sa mga huling habilin ni HesuKristo dapat tumalima nang ang bagong kaayusan ay lubusang magawa sa pagtataguyod ng tunay na pananampalataya.” Napakahalaga giit ng Iglesya ang tagubilin ng Panginoon bago Siya lumisan. Nagsisilbi itong gabay at inspirasyon sa atin na patuloy na umaasa sa Kanyang patnubay at sa araw ng Kanyang muling pagbabalik.

Higit sa lahat, binibigyang-diin sa pamamaalam ni Hesus ang pagtupad ng mga alagad sa Kanyang utos na sila’y mag-ibigan katulad ng pagmamahal na ipinamalas Niya. Napakalalim ng mga katagang iniwan ni Kristo sa Huling Hapunan: “Ang umiibig sa Akin ay tutupad ng Aking salita, iibigin Siya ng Aking Ama at Kami’y sasakanya at mananahan sa Kanya” (Juan 14:23)

Pagkakaisa at pakiisa sa Diyos ang pangunahing bunga ng pagtalima sa utos ng Pag-big ng Panginoon sa mga alagad. Sa pamamagitan nito makikilala ang mga tunay na anak ng Diyos at makikita ang Diyos sa kanila: “Makikilala ng lahat na kayo ay Aking mga alagad sa inyong pag-ibig sa isa’t isa” (Juan 13:35). Kaya ang talab ng pananalita ng Panginoon ay mabisa sa mga umiibig katulad Niya!

Ikalawa, binigyang pansin ni Hesus na ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa ngalan Niya ang magtutulak sa mga Apostol upang maisabuhay ang mga habilin Niya tungo są pagpapanibago ng mundo. Hindi lamang nagsisilbing Gabay sa Pag-ibig ang Espritu Santo bilang Tanda ng Pag-ibig sa pagitan ng Ama at Anak kundi Kaganapan ng lahat ng mananampalataya sa pagmamahal ng Diyos!

Paliwanag ng Iglesya, “Ito ang tulong na ipadadala ng Panginoon matapos Siyang umakyat sa langit. Ang Espiritu Santo ang katuparan ng pagbabahagi ng tanan sa Pag-big ng Diyos at katiyakan na bagamat nakaluklok na sa kanan ng Ama, mananatiling kasama pa rin natin ang Panginoong Hesus palagian. Hinding hindi Siya malalayo sa ating piling sa pamamagitan ng malasakit natin sa isa’t isa.”

Tiniyak ng Panginoon ang Kanyang pananatili sa piling natin sa lahat ng panahon: “Ako ay makakasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan” (Mateo 28:20). Samakatuwid, sa pag-akyat Niya sa Langit hindi Siya tuluyang mawawala at napawalay sa atin. Ipinangako Niya ang kapayapaan sa tanan dulot ng Espiritu. Kaya dapat lamang na patuloy tayong manalig sa Kanya!

Nawa, magawa maiugnay nawa natin ang ating buhay sa panuntuan ng pag-ibig ng Panginoon. Buong tiwala nawa tayong tumalima sa Kanyang mga salita at matagpuan ang tunay na buhay sa bagong kaayusang ginawa Niya para sa atin. Sa huli, mabanaag nawa ito sa pagsasabuhay natin ng pananampataya sa harap ng mga krisis na tinanahak ng buong buong mundo at sa ating bansa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.