Una sa Balita

Tangay-tangay ka ba ng agos ng mundo?

By
0 204

“At kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulag ng diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisipan ng mga hindi mananampalataya, upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos.” (2 Corinto 4:3-4)

Matinding pagkabulag ang tinutukoy ng apostol Pablo sa bahaging ito ng kanyang sulat sa mga taga-Corinto. Sa kanilang panahon, ang karamihan ng mga taong nakapakinig ng pangangaral ng apostol patungkol sa liwanag ng ebanghelyo ni Kristo ay hindi nanalig.

Tumàlikod sila sa katotohanan, tinakpan ang mga tainga, at nagbulag-bulagan sa katotohanang si Hesukristo ang ipinangako ng Diyos na magliligtas sa sangkatauhan mula sa paparating na pangkalahating paghuhukom ng Diyos sa mga kasalanan ng tao.

Mahigit dalawang libong taon nang ipinangangaral ang katotohanang iyan pero ganu’n pa rin ang kalagayan ng mundo. Dumadami ang nananalig kay Hesus bilang Mesias, pero higit na marami pa rin ang tumatalikod. Kaya talagang dapat nating tandaan ang Kanyang sinabi tungkol sa huling mga araw. Ang katapusan ay darating na parang baha. Marami ang mamamatay, tangay-tangay ng agos ng kasalanan, at kakaunti lamang ang maliligtas.

“Ako’y magpapadagsa ng baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin ang lahat na may hininga ng buhay sa ilalim ng langit. Ang lahat na nasa lupa ay mamamatay.” Ito ang mga sinabi ng Panginoong Diyos na si Yahweh kay Noe noong mga araw bago bumuhos ang malakas na ulan at magbukasan ang lahat ng mga sisidlan ng tubig sa ilalim ng lupa.

Si Noah at ang kanyang pamilya lamang ang naligtas sa matinding pagbahang iyon; mga piling hayop lamang ang kasama nila sa loob ng malaking daong. Ang malaking daong na iyon ay simbulo ng Panginoong Hesus ngayon. Ang tanging maliligtas lamang ay ang mga nananalig kay Hesus bilang kanilang tanging Tagapagligtas at Panginoon.

Dito ay makikita mo rin ang katotohanang ang buong Bibliya ay binubuo ng magkakaugnay na 66 na mga aklat. Ang unang aklat na pinamagatang Genesis ay nagtatala ng paglikha ng Diyos sa sansinukob at ang pagsira Niya sa kalikasan sa pamamagitan ng tubig, dahil sa matinding kasalanan ng tao.

Related Posts

Ang huling aklat ng Biblia na pinamagatang Apocalipsis o Pahayag ay nagtatala ng darating na pagwasak ng Diyos sa buong mundo, hindi sa pamamagitan ng tubig kundi ng apoy. Sa katapusan ng lahat ng bagay ay lilikha ang Diyos ng bagong kalangitan at bagong lupa.

At muli, iisa lang ang mensahe. Tanging ang mga tunay na nananalig kay Kristo Hesus ang maisasalba sa mga panahong iyon, papasok sa bagong panahon ng personal na paghahari ni Hesus, at mabubuhay nang walang-hanggan. Wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa kanila.

Kaibigan, tanungin natin ang mga sarili natin. Sa panahong ito na kung saan ang teknolohiya ay isa sa mga diyos-diyosang naghahari at makapangyarihan sa pagkontrol ng oras at buhay ng karaniwang tao, ikaw ba’y nagkaroon ng panahong pag-isipan ang takbo ng buhay mo? Kung ang mga bagay na pinagkakaabalahan mo ngayon, mga bagay na pinagbubuhusan mo ng oras, pagod, at pawis ay mga bagay na tunay na mahalaga sa katapus-tapusan?

Ang daming boses na nagsasalita sa himpapawid at sa cyberspace. Bawat isa’y tunog na nagsasabing “Ako ang awtoridad, tama ang pananaw ko, sa akin ka makinig.” Kung hindi naaayon sa Salita ng Diyos ang mga boses na iyong pinakikinggan, ginagamit ng diyablo ang mga boses na iyan (kasama na ang mga imahe ng mga nagsasalita) upang bulagin ang tao at hindi niya makita ang liwanag at kaningningan ng Panginoong Hesus.

Sa pagbabalik ng Anak ng Diyos sa lupa ay may napipintong malaking pag-agos ng baha ng pagluha, pagsisisi, pagkasindak, pagkalito. Magigimbal ang marami dahil totoo pala ang sinasabi ng Banal na Bibliya. Baligtad ang mangyayari sa mga mananampalataya. Sila’y mapupuspos ng kagalakan sa pagdating ni Hesus, sa katuparan ng Kanyang mga banal na pangako.

Kaibigan, sana’y magkasama tayo sa panahong iyon at kabilang tayo sa mga sasalubong sa Kanya nang may galak at hindi hapis. Pag-isipan natin nang mabuti. Shalom and God bless! (zayithhebron.wordpres.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More