Una sa Balita

Si Jesus nga ba ay Diyos? (5)

By
0 170

Tungkol kay Yahweh/Jehovah: Siya ay Diyos na mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan.

“Bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan.” (Awit 90:2)

Tungkol kay Jesus, anak ni Maria, ipinanganak sa Bethlehem at lumaki sa Nazaret: Siya ay mula pa noong una, mula nang walang hanggan.

“Ngunit ikaw, Bethlehem ng Efrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel na ang pinagmulan ay mula nang una, mula nang walang hanggan.” (Mikas 5:2)

“Sinabi sa kanya ng mga Judio, ‘Wala ka pang limampung taon at nakita mo na si Abraham?’ Sinabi sa kanila ni Jesus, ‘Katotohanang sinasabi ko sa Inyo, bago pa man si Abraham ay Ako nga.’ (Juan 8:57-58)

“Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa kanya.” (Colosas 1:17)

“Sa gayon si Jesus ay naging tagapanagot ng isang higit na mabuting tipan…Subalit hawak niya ang pagiging pari magpakailanman, sapagkat siya ay nagpapatuloy magpakailanman.” (Hebrews 7:22,24)

“Si Jesu-Cristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman.” (Hebrews 13:8)

Ang pinagmulan ay ‘mula nang una’. Siya ay ‘una sa lahat ng bagay’. Siya ay ‘nagpapatuloy magpakailanman. Siya’y nauna at umiiral na nu’ng maipanganak si Abraham, bagama’t singkuwenta-anyos lamang ang edad Niya sa lupa nang ihayag Niya ang katotohanang ito. Siya ay ‘kahapon, ngayon at magpakailanman’.

Walang hanggan, magpakailanman, una sa lahat ng bagay, hindi nagbabago. Kaibigan, ilan lang ang mga iyan sa paglalarawan ng Bibliya tungkol kay Jesus na ipina­nganak ni Maria sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu.

At pinatunayan nga Niyang hindi Siya katulad natin. Bumuhay Siya ng mga patay, nagpahinto ng mga bagyo, lumakad sa tubig, nagpakain ng 5,000 katao gamit lamang ang iilang pirasong tinapay at isda, nagpakita sa mahigit 500 katao matapos Niyang mabuhay na mag-uli.

Related Posts

Ang pangunahing mensahe ng Bibliya tungkol sa kakanyahan ng Panginoong Jesus: Siya’y Diyos na nagkatawang-tao (bumaba sa lupa at nakipamuhay kasama ng tao) upang personal na ipakilala ang tunay na Diyos sa lahat ng tao at upang tubusin ang tao mula sa kasalanan sa pamamagitan ng pagpapa­kasakit sa krus ng kalbaryo.

Hindi mo kasi kayang iligtas ang sarili mo mula sa sumpa ng kasalanan (na walang iba kung ‘di walang-hanggang kamatayan at pagdurusang dulot ng walang-hanggang pagkakawalay sa Diyos). Ang Diyos na si Yahweh ay ganap, busilak, walang bahid ng dumi sa Sarili. At dahil Siya’y Diyos ng Perpek­tong katarungan, pinaiiral Niya ang isang makatarungang batas na sumasakop sa bawat tao.

“Ang kabayaran ng kasalanan ay ­kamatayan,” sabi ng Apostol Pablo sa Roma 6:23, “ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin”.

Ang Anak ng Diyos ay bumaba sa lupa, nagkata­wang-tao, tinawag na Yeshua (Jesus) ng Nazaret, nanga­ral, gumawa ng himala, nagpakasakit sa krus, namatay, nabuhay muli, umakyat sa langit, nangakong magbabalik upang maghukom at maghari magpakailanman.

Anak ng Diyos na Siya ring Diyos, ay bumaba sa lupa at nagmisyon bilang Anak ng Tao.

The hypos­tatic union — Jesus is 100% God and 100% man. Kakaiba. Siya lamang ang gayon. At Siya lamang ang katuparan ng lahat ng mga propesiya sa Bibliya tungkol sa pagdating sa daigdig ng Mesias ng magdadala ng kaligtasan at pag-asa sa tao.

Wala nang ibang Mesias na darating, dahil wala nang ibang katulad ng Panginoong Jesus (na ipina­nganak sa linya ni David na hari ng Israel, bilang katuparan din ng propesiya tungkol sa Kanya).

Kaibigan, kung nananalig ka kay Jesus, ‘yung Jesus na ipinangangaral ng kabuuang mensahe ng Bibliya (hindi ‘yung Jesus na ‘kala-kalahati’ lang dahil kakaunting Bible verses lang ang pinagbabasehan ng turo tungkol sa Kanya), may mungkahi ako sa iyo. Kumuha ka ng kumpletong kopya ng ser­yeng ito na tungkol sa deity o pagka-Diyos ng Panginoong Jesus. Pagkatapos, kapag may nagtanong sa iyo tungkol sa Kanya, i-share mo ang mga katotohanang nababasa mo sa seryeng ito.

Malapit na Siyang magbalik upang maghukom sa lahat ng tao. Kaya importanteng masabihan na natin ang lahat ng puwede nating sabihan.

Marami pang kasunod. Shalom and God bless!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More