Una sa Balita

SA LIKOD NG BALITA: Parusang kamatayan sa Biblia (Part 2)

0 312

Nagkakaisa rin ang mga Kristyanong iskolar at pastor na hindi tahasang sinasalungat ng Bagong Tipan o New Testament ang pagpataw ng parusang kamatayan sa ilalim ng Batas ng Lumang Tipan.

Ngunit napansin na hindi na kinakaharap ng mga Hudyo sa Bagong Tipan ang mga pagsubok na kanilang hinarap noong panahon ng Lumang Tipan, na nagbunsod sa pagpataw ng parusang kamatayan.

Para sa mga pabor sa parusang kamatayan, binabanggit ang Roma 13:1-5: “Ang bawa’t tao’y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral.

Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at sila’y nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti.

Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti, at pararangalan ka nila. Sila’y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo.

Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila’y may kapangyarihang magparusa. Sila’y mga lingkod ng Diyos, na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama.

Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi.”

Binabanggit rin ang sinabi ni Jesus sa Mateo 15:4: “Sinabi ng Diyos, ‘Igalang mo ang iyong ama at ina’ at ‘Ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin.’”

Ginagamit rin ang Revelation 13:10: “Ang sinumang itinakdang mabihag ay mabibihag nga; ang pumapatay sa pamamagitan ng tabak ay dapat ipapatay sa pamamagitan ng tabak.

Ito’y isang panawagan na magpakatatag at manatiling tapat ang mga hinirang ng Diyos.”

Para naman sa mga kontra sa parusang kamatayan, binabanggit nila ang mga salita ni Jesus sa Mateo 5:38-41: “Narinig ninyong sinabi, ‘Mata sa mata at ngipin sa ngipin.’ Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao.

Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka ninuman upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong balabal.

Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng isang milya, pasanin mo iyon ng dalawang milya.”

Binabanggit rin ang pagpatawad ni Jesus sa isang babaeng nahuli sa aktong pangangalunya o adultery (Juan 8:3-11).

Nang tanungin siya ng mga Pariseo kung dapat parusahan ng kamatayan ang babae, sinabi ni Jesus: “‘Ang sinuman sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya.’

Nang marinig nila iyon, sila’y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaing nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, “Nasaan sila?

Wala na bang humahatol sa iyo?’ ‘Wala po, Ginoo,’ sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, ‘Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan.’”

Ikinuwento rin ang isang Sabado kung kailan nagugutom ang mga alagad ni Jesus (Mateo 12:1-7), kaya’t nang napadaan sila sa isang triguhan, pumulot sila ng mga butil ng trigo o wheat at kinain nila ito.

Pinagalitan sila ng mga Pariseong nakasaksi nito at sinabing kasalanan ang kanilang ginawa. Sa ilalim ng Batas ng Lumang Tipan, dapat silang parusahan ng kamatayan.

Ngunit sinagot sila ni Jesus: “Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, ‘Habag ang nais ko at hindi handog,’ hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala.’”

Bagama’t hindi pa tapos ang pagtatalo ukol sa usaping ito, nagkakaisa rin ang bawa’t panig ng debateng ito na hindi dapat ikasiya ng mga Kristyano ang pagpataw ng parusang kamatayan sa sinuman, kahit napatunayang siya ay talagang nagkasala.

Isang mapayapa at mapagpalayang Semana Santa sa ating lahat!

***

Email: daniel.agoncillo.@outlook.com

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy