Abante Online
Abante is the leading Tagalog-language tabloid paper in the country.

Sa ating malasakit sa iba, muling nagbubukas ang langit!

0 91

Ginugunita ng Simbahan ngayong araw ang Kapistahan ng Pagbibinyag kay HesuKristo. Sa tagpo sa Ebanghelyo (Lucas 3:1-16) mistulang ipinakilala Siya ng Ama sapagkat nang umahon si Hesus sa tubig matapos binyagan ni Juan Bautista, nagbukas ang langit, bumababa ang Epiritu Santo sa anyo ng kalapati at narinig ang tinig ng Ama mula sa langit: “Ito ang pinakamamahal Kong Anak, na lubos Kong kinalulugdan!” 

Ayon sa Iglesya, ang pagbibinyag kay Hesus ang hudyat ng simula ng Kanyang pagpapakilala bilang sugo ng Ama. Hindi kinakailangan ni Hesus magpabiyag sa Jordan sapagkat ang biyag ni Juan ay nakalaan para sa mga makasalanan. Gayunman, minarapat ni Kristo magpakumbaba nang husto upang ipakita sa tanan ang Kanyang pakikiisa sa ating abang kalagayan. Walang nagawa si Juan, itinuloy niya ang binyag ng Anak ng Diyos! 

Malalim na kumpiyansa sa Poong kasama at kaisa natin sa lahat ng bagay ang paanyaya  ngayong LInggo. Niloob ng Panginoong makisangkot sa buhay natin sa pamamagitan ni Hesus. Bagamat wala Siyang kasalanan, pinili Niyang humanay sa mga tao para ibigay sa atin ang pagliligtas ng Diyos. Sa madaling salita, inilalarawan sa pagbibinyag Kay Hesus kung paano nagpakatao at namuhay kasama natin ang kataas-taasang Diyos.  

Diin ng Simbahan, kung piniling magpabinyag ang Panginoong Hesus upang ipakita ang Kanyang pagtangkilik sa misyon ng Ama bilang Tagapagligtas, gayon din ang dapat maganap sa lahat ng binyagang Kristiyano. Sa pamamagitan ng Binyag, tinanggap natin ang kapatawaran sa kasalanan at suma-atin ang Bagong buhay bilang mga Anak ng Diyos. Inaasahan ng Ama na katulad ni Kristo paninindigan din natin ang tinaggap na atas bilang mga kabilang sa Kanyang mga pinaghaharian. 

Related Posts

Sa Sakramento ng Binyag, nangako tayo na tatankilikin at paninindigan ang buhay-Kristiyano bilang mga mapagpakumbabang mga lingkod. Katulad ni Hesus, inaasahan na tayo rin ang bababa sa ating sariling toreng-gareng at pipiliting makipamuhay, makiisa sa kalagayan at makiramay sa paghihirap ng kapwa. Rito nakasalalay ang ating pagiging kaaya-aya sa mata ng Ama. Samakatuwid, kung mababanaag lang sa ating pang-araw araw na buhay ang malasakit na ipinamalas ni Hesus, masasabing tayo ay tunay na mga Kristiyano!

Bilang mga binayangan, kailangangang makita sa atin ang liwanag ni Kristo na ating inako sa sakramento. Angkop lamang na panagutan natin ang atas na tinanggap natin sa mahalagang yuto ng ating buhay, viz. ang ipagpatuloy ang misyon ni Kristo sa sanlibutan bilang Hari, Pari at Propeta. Ngayong tinatapos na natin ang Panahon ng Kapaskuhan at sinisimulan ang Karaniwang Panahon, sama-sama nating sariwain ang ating mga ipinangako sa Diyos noong tayo’y binyagan. Sa ating pagpapahalaga sa iba, totoong muling magbubukas ang langit at mahahayag ang kaluwalhatin ng Diyos. 

Ngayong Pista ng Pabibigyag kay Hesurkristo, dalangin ng Iglesya, “Ama nagpapasalamat kami sa pagbibigay Mo sa amin ng Iyong Bugtong na Anak. Nadama namin ang Iyong malakit at awa sa pamamagitan Niya. Sa Kanyang Binyag sa Jordan namalas ang Inyong kaluwalhatian. Panatilihin Mo kami sa pag-asa ngayong kasisimulang Taon. Turuan Mo kaming palawigin ang ligaya ng Pasko. Itulot Mo ang biyaya ng katapatan sa mga pangako namin sa Binyag. Sa pamamagitan ni Hesus, marapatin Mo kaming maging mga instrumento ng pagpapahayag ng Iyong sarili sa mundo. Minamahal at pinupuri Ka namin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.