Una sa Balita

Patawarin mo kami, o Diyos

By
0 199

“Alin ba ang mas madali, ang sabihin sa lumpo, ‘Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan; o ang sabihin, ‘Tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan, at lumakad ka?’ Ngunit upang malaman ninyo na ang Anak ng Tao ay may awtoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan — sinabi niya sa lumpo — “Sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan, at umuwi ka.” Tumayo nga siya, agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Anupa’t namangha silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos, na nagsasabi, ‘Kailanma’y hindi pa tayo nakakita ng ganito!’” (Marcos 2:9-12)

Sobrang dami ng tao noong araw na iyon sa Capernaum. Sikat na si Jesus kaya’t dinudumog na talaga ang isang lugar kapag napabalitang naroon siya. Isa sa mga nagsumakit na makalapit kay Jesus ay ang isang paralitiko. Para lamang madala siya sa harap ng Panginoon, tinanggal ng apat na lalaking kasama ng lumpo ang bubungan sa tapat ng kinaroroonan ni Jesus. Doon nila ibinaba ang higaang kinahihigan ng lumpo.

Nagalak ang Anak ng Diyos sa nakita Niyang pananampalataya at pagtitiyaga nilang makalapit sa Kanya. Ang unang sinabi ni Jesus sa lumpo ay ito: “Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan.” (2:5)

Na siyang ikinagalit ng mga gurong Judio na naroroon dahil ipinapantay ni Jesus ang sarili sa Diyos. Sa teolohiya kasi ng mga Judio, kahit ang hinihintay nilang Mesias ay walang kaka­yanang magpatawad ng kasalanan. Tanging si Yahweh lamang ang may kapangyarihang gumawa niyon. Hindi nila makuha ang katotohanang ang Jesus na nasa harap nila ay Yahweh na nagkatawang-tao para magligtas ng mga makasalanan.

Kaya’t hinamon sila ni Jesus. Alin nga naman ba ang mas madali? Ang magpatawad ng kasalanan o magpalakad ng lumpo sa isang iglap? Ang dalawang gawang iyon ay imposible para sa ordinaryong tao pero madali para sa Diyos. Ginawa Niya pareho kaya’t mas lalo silang namangha.

Kaibigan, may masaya akong balita para sa iyo. Ang Jesus na gumawa ng himalang ito dalawanlibong taon na ang nakakalipas ay buhay na buhay ngayon! Nagbibigay pa Siya ng panahon para sa tao. Maaari pang lumapit ang sinuman sa Kanya upang humiling ng kagalingan ng kaluluwa. Ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ay susi sa pagpapanumbalik ng ating nasirang relasyon sa Diyos.

Ito ang susi sa ating kapayapaan, ang susi sa ating kalayaan. Ito rin ang susi sa kapangyarihang makapamuhay nang tama at malinis sa harapan ng Diyos. Ang nilalang na nagsisi at nagpatawad ay pinananahanan ng Banal na Espiritu. Siya ang kapangyarihan ng sinumang tunay na alagad ng Panginoong Jesus.

Related Posts

Pero ano ba ang problema’t tila hindi lahat ng tao ay nakakalapit kay Jesus? Tingnan natin ang apat na lalaking bumutas ng bubong at nagbaba ng lumpo sa harapan ni Jesus.

Unang-una, hindi sila mag-e-effort nang gayon kung hindi sila desperado. Suko na sila. Wala silang alam na ibang paraan upang mapaga­ling ang kanilang kasamang lumpo. Alam nilang si Jesus lang ang susi, ang solusyon, sa problemang kanilang kinakaharap.

Nilaksan nila ang kanilang pananampalataya at pag-asa. Nilam­pasan nila ang mga balakid sa paglapit nila sa Anak ng Diyos.

Alam mo, napakabait ng Panginoon. Kahit ang aandap-andap na pananalig ay papansinin Niya, lumapit ka lamang. Basahin mo ang istorya ng Kanyang buhay. Magsimula ka sa aklat ni Juan sa Bagong Tipan ng Bibliya. Hingin mo sa Kanya na mangusap Siya sa iyo.

Alam mong tama ang ginagawa mong paglapit sa Diyos kapag ang puso mo’y napupuno ng pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Kaya’t dalangin kong patawarin ka Niya, at ibukas Niya ang mga mata mo sa kagandahan ng isang tunay na pinagpalang buhay kapiling ang Panginoong Jesus.

Shalom sa iyo and God bless! (zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy