Una sa Balita

Panibagong sigla at lakas mula sa hiwaga ng Muling Pagkabuhay

By
0 1,318

Ngayong Miyerkoles sa Oktaba ng Mu­ling Pagkabuhay mu­ling nahayag ang kapangyarihan ng pagbangon ni HesuKristo mula sa libingan sa daan pa-Emaus. Ayon sa Ebanghelyo, papalayo na naglalakbay ang dalawang alagad nito mula Jerusalem – tanda ng pagtalikod sa kanilang mis­yon, pagsuko sa mga hadlang at panganib, at pagbabalik sa da­ting buhay.

Ngunit nagbago ang lahat sa presensiya ng Panginoon; bagama’t hindi nila agad siya nakilala, nag-alab ang kanilang puso sa kanyang mga salita. Ginamit ni Hesus ang Banal na Kasulatan upang ipaliwa­nag sa kanila na kailangang magdusa ang Mesiyas bago pumasok sa kanyang Luwalhati. Unti-unting nabuksan ang kanilang isip, totoong makapangyari­han ng Salita ng Diyos!

Nang malapit na sila sa nayong pupuntahan, inanyayahan ng mga alagad ang ‘estrang­hero’ na manatili kasama nila dahil dapitha­pon na at lumubog na ang araw. Noon nangyari ang milagro at tuluyang nabuksan ang kanilang mata at naki­lala si Hesus, nang sa lamesa habang kasalo nila, kumuha ito ng tinapay, nagpuri, piniraso ito at ibinigay sa kanila tulad noong Huling Hapunan.

Biglang naglaho si Hesus sa kanilang pa­ningin at noon di’y tumayo sila sa hapag at nagbalik sa Jerusalem. Patunay ito, ayon sa Simbahan sa bisa ng Santa Misa kung saan kumukuha tayo ng bagong lakas, sigla at paghilom sa piling ng Panginoon sa nasabing Sakramento. Kapag kasama natin ang Diyos tunay na napapawi lahat ng ating pagod, pag-aalinlangan at duda.

Pansinin na sa walang-dudang pagpapahayag ni Hesus tungkol sa Kanyang sarili, paghahati at pagbabahagi Niya ng tinapay, nabuksan ang isip ng mga alagad at sa isang iglap, nabago ang kanilang desisyon sa buhay. Kahit madilim na, agad silang bumalik sa Jerusalem, tanda ng muling pagyakap sa Misyon ni Kristo sa kabila ng mga hadlang at panganib na nag-hihintay.

Para sa mga pinanghihinaan ng loob ang mensahe ng Emaus. Pinatunayan ni Hesus na sa ating paglalakbay sa buhay; kahit na mali ang ating direksiyon o papalayo sa Kanya, pa­tuloy Niya tayong sasa­mahan at ibabalik sa tamang landas. Sa araw na ito, muling sinisimulan ang Diyos ang personal na pakikipag-­usap sa atin, muli Niya tayong pinakikinggan; upang paglinawin ang ating isip at maramdaman na hindi tayo nag-iisa.

Totoong muling nabuhay ang Panginoon at kasama natin Siya sa ating pang-araw-araw na paglalakbay. Nawa suma-atin palagi ang sigla at lakas na dulot ng Kanyang Muling Pagkabuhay. Matanto nawa natin na sa buhay, ang Diyos “Ang lahat sa Atin,” upang buong pagtitiwala nating masunod ang Kanyang kalooban lalo na kung tayo ay dumaranas ng pagsubok at pag-uusig.

Patuloy nawa tayong umasa sa kapangyarihan ng Salita ng Diyos at maniwala sa mapag­hilom na presensiya ni HesuKristo sa Eukaristiya. Huwag na huwag sana tayong bumigay sa panghihina o pang­hihinawa sa pananam­palataya; sapagkat, higit dalawang libong taong na ang nakalipas, kasalo pa rin natin Siya.

Sa huli, giit ng Simbahan, “Finding Our Lord will mean for us at times a patient and laborious search, beginning and beginning everyday, perhaps even having a distinct impression that we are only at the very beginning of our interior life. Nevertheless, if we struggle, we will always grow closer to Jesus.”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy