Una sa Balita

Nasa pang-araw-araw na buhay ang kabanalan!

By
0 752

Ginunita noong Linggo (Hunyo 24) ng Simbahan ang Pista ni San Josemaría Escrivá. Noong 2002 isinama sa roster ng mga Santo ni Pope St. John Paul II ang pa­ngalan ng Pundador ng Opus Dei na binansagan nitong ‘Santo ng Pangkaraniwang-buhay.’ Lubos ang pasasalamat hindi lamang ng halos isandaang libong miyembro ng Personal na Preladura ng Papa kundi ng libo-libo ring deboto ng banal na pari sa kaniyang turo na nasa pang-araw-araw na buhay ang tunay na kabanalan.

Isinilang si San Josemaría Escrivá noong Enero 19,1902 sa Barbastro, Spain. Tinanggap niya ang Banal na Sakramento ng Pagpapari noong Marso 28, 1925 at sa inspirasyon ng Maykapal, itinatag ang Opus Dei noong Oktubre 2, 1928 bilang landas patungo sa kabanalan sa pamamagitan ng tapat at mahusay na pagganap sa pang-araw-araw na tungkulin at responsibilidad ng isang Kristiyano.

Ayon kay San Josemaría, ang ‘kabanalan’ ay maaaring makamit ninuman, higit sa lahat ng mga ordinaryong tao, Kristiyano man o hindi, sa tapat na pagsasagawa ng pang-araw-araw na gawain o trabaho. Paliwanag ni Monsignor, anumang propesiyon ay puwedeng-puwedeng matamo ang tunay na kabanalan sa pamamagitan ng gawain o trabahong pinagbubuti ayon sa kalooban ng Diyos.

Ang sikreto ng kabanalang saad ng Pundador ay nasa pagtuklas sa kalooban ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng panalangin. Sa oras na ito’y mabanaag at maging malinaw, nasa pagsisisikap at disiplina (hanggang sa pinakamaliit na bagay o detalye) ang daan upang lahat ng sandali at pangyayari sa buhay ay maging oportunidad ng pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos, sa Simbahan, sa Santo Papa at sa lahat ng kaluluwang puspos ng pa­nanampalataya.

Saan man tayo dalhin ng Diyos at anumang bagay ang hilingin Niya sa atin, nasa mapagpakumbabang pagtugon ang Kaniyang kaluwalhatian.

Turo at pamana ng Opus Dei sa Simbahan na hindi tayo maaaring pumasok sa langit mag-isa. Kung may tunay at seryosong kagustuhan makamit ang pansariling kabanalan at kung may totoong pagsisikap tupdin ang kalooban ng Diyos sa bawat sandali, ang lahat ng daan sa lupa ay magliliwanag sa pamamagitan ng malugod o walang-parangyang paglilingkod natin sa kapwa ang mismong magbubukas ng langit para sa kanila.

Bilang pagpupugay kay San Josemaria, nagpahayag si Pope Emeritus Benedict XVI: “Mula pa sa umpisa, alam na niya na may gustong ipagawa ang Diyos. Malinaw na ang pagtatatag ng Opus Dei ay hindi kaniya kundi ginamit lang siya ng Diyos upang maisakatuparan ang mandato ng langit kaya’t ‘Opus Dei’ o gawain ng Diyos ang pangalang ibinigay. Samakatuwid, nang mangaral si San Josemaría tungkol sa pangkalahatang panawagan sa kabanalan, ibinahagi lamang ng banal na Pundador ang kaniyang sari­ling karanasan; bilang ‘tapat na instrumento’, batid niyang wala siyang magagawa kaya’t buong pagpapakumbabang hinayaan nitong gumalaw ang Diyos.”

Sa huli, narito ang habilin ng lubos na hinahangaang pari, San Josemaría Escrivá: “Saan man naroroon ang inyong mga hangarin, ang inyong gawain, ang iyong pagmamahal, roon ninyo matatagpuan si HesuKristo sa araw-araw. Sa gitna ng mga pinaka-materyal na bagay sa mundo, doon tayo dapat magpakabanal, maglingkod sa Diyos at lahat ng tao. Waring abot-tanaw na nagtatagpo ang langit at lupa, mga anak, ngunit sa katunayan, roon sila nagkakaisa sa inyong mga puso, kapag pinababanal ninyo ang inyong pang-araw-araw na buhay.”

San Josemaría Escrivá, Ipanalangin mo kami!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy