Una sa Balita

‘Matalino’ pero hindi marunong gumamit ng utak!

By
0 958

Sa Ebanghelyo nga­yong araw (Jn. 16:12-15) muling tinawag ni Hesus ang Paraklito bilang “Espiritu ng Katotohanan.” Na­ngako ang Panginoon na pagdating ng Espiritu Santo, ihahatid Niya ang tanan sa buong katotohanan. Lininaw ni Kristo sa kanyang mga alagad ang papel na gagampa­nan ng Banal na Espíritu sa daigdig.

Ayon kay Hesus, ang Espiritu Santo na tinanggap natin sa Binyag ay nanana­han sa lahat ng mana­nampalataya at nasisilbing Gabay tungo sa katotohanan. At dahil si HesuKristo ang Katotohanan, masasabi nating palaging ‘dinadala’ tayo ng Paraklito sa landas ng lubos na pagkaka­kilanlan at pagmamahal sa Diyos.

Turo ng Simbahan, lahat ng nananati­ling bukas ang puso sa katotohanan ay makakasigurong lalago sa pana­nampalataya at pag-ibig sapagkat katuwang nila ang Banal na Espíritu sa pagkakamit ng kabanalan. “The Spirit of Truth is constantly providing help and guidance to all the faithful,” giit ng Iglesia.

Sa totoo, ginagabayan ng Espiritu Santo ang tanan upang mamulat sa katotohanan; gayunpaman, sa kasamaang palad, hindi lahat ay bukas sa bulong ng Paraklito. Laganap sa buong mundo ang pagtanggi sa katotohanan dahil sa kapalaluan, sa kawalan ng tapang at takot na harapin ang sariling resposibilidad sa mga nagawang kasalanan.

Maari rin nating tanggihan ang Espi­ritu at ‘patulugin’ ang ating konsensiya sa pamamagitan ng ma­ling pangangatwiran. Dahil sa hatak at buyo ng mundo, pwede ka­sing ‘mabulag’ tayo sa katotohanan.

Ayon sa Pilosopiya, “our minds have a natural ability to perceive the truth,” pero kung mananatili tayo sa ating pagkiling palayo sa katatohanan sadyang napakahirap ‘magising.’

Totoong maraming matatalino sa mundo na hindi marunong gumamit ng utak! Imbes na magpunyagi sa pagtukalas ang katotoha­nan nang sa wakas ay sumampalataya, nagi­ging abala sila sa pagkamit ng kaalaman ngunit nanatiling mangmang pagdating sa mga bagay ukol sa Diyos — napakarami ang ‘maalam’ pero wala namang dunong!

Ngayong araw inaanyayahan tayo ng Simbahan upang maging tunay na matalino. Sa gitna ng tagumpay ng Internet, hinahamon tayong ha­ngarin ang ‘tunay na karunungan’ na matatagpuan lamang sa katotohanan. ‘Wag lang sana tayo magpadala sa mga ka­gila-gilalas o kamangha-mangahang impormasyon bagkus hanapin ang ‘di nagbabagong katotohanan tungkol sa ating sarili, pinanggalingan at patutunguhan.

Sa harap ni Pontio Pilato pahayag ni Hesus, “naparito ako sa mundo upang magpatotoo sa katotohanan at lahat ng nasa katotohanan ay nakikinig sa akin.” Tayo na ‘namulat’ na sa katotohanan at nakadiskubre na kay HesuKristo sa ating buhay ay pinupuspos Niya sa Epiritu Santo. Nawa patuloy tayong maging tunay na mga ‘saksi’ sa ating pagsasabuhay at pagbabahagi sa katotohanan (imbes na maging sangkot sa pagpapalaganap ng ‘fake news’).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy