Una sa Balita

Lahat tayo’y inaanyayahang maging ‘Juan Bautista’!

By
0 742

Ginugunita ng Simbahan ngayong Araw (Agosto 29) ang Pista ng Pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang pinsan ni HesuKristo. Napa­kahalaga ng papel ng ‘Tagapagbinyag ng Panginoon’ sa listan ng mga santo ng simbahan at makikita ito sa dalawang pagdiriwang na nakalaan sa kanyang gunita: Hunyo 24 para sa kanyang pagsilang at ang ani­bersaryo ng kanyang kamatayan na ipinagdiriwang ngayon. 

Ang Pag-alala ng pagma-martir ng ‘Ta­gapagpauna ng Pa­nginoon’ ay nagsimula noon pang kalagitnaan ng Ika-apat na Siglo sa pagtatalaga ng Iglesia sa kulungan nito sa Samaria. Rito nag-ugat ang debosyon kay San Juan Bautista, dinala sa Jerusalem at lumaganap sa mga simbahan sa silangan hanggang sa makarating sa Roma kung saan tinawag na ‘Memorial of the Beheading of St John the Baptist’. (Siglo VI) 
Ayon sa tradisyon, makikita sa kasalukuyan ang ulo ni San Juan Bautista sa Dambana ni San Sylvestre sa Roma; samantalang isang bahagi naman ng bungo nito ay matatagpuan sa Amiens, France, bagaman walang anumang dokumento na makapagpapatunay autentisidad ng mga ito.

Aminado ang simbahan na may kaguluhan sa kinalalagyan ng mga labi ng santo kaya nalilito ang mga tao kung nasaan at ilan talaga ang relic ng martir. 

Sa kabila ng kontrobersiya ukol sa katawan at ulo ni San Juan Bautista, napakahalaga ng mensahe ng buhay at ‘relevance’ ng pagka-martir ng martir para sa lahat ng mga binyagan. Giit ng Iglesia, isang hamon sa mga mananampalataya ang pagpapakasakit ng pinsan ng Panginoon at paanyaya ang mga huling araw nito upang maging tapat at matapang din tayo sa pagpapahayag ng katotohanan katulad ng Tagapagbinyag ni HesuKristo. (Cfr. Marcos 6:14-29) 

Sa Misa ngayong araw, binibigyang diin ang pagiging ‘taga­pagbando’ ni San Juan ng buhay at kamatayan ni Hesu­Kristo. Paliwanag ni San Beda: ‘Through his birth, preaching and baptising, he bore witness to the coming birth, preachin­g and baptism of Christ, and by his own suffering he showed that Christ also would suffer. John was baptised by his own blood though he had been privileged to baptise the Redee­mer of the world.’ 

Lubos na kahanga-hanga ayon sa simbahan ang pananatili hanggang kahuli-hulihan ni San Juan Bautista sa iniatang na misyon sa kanya ng langit upang ihanda ang mga tao sa pagdatal ni HesuKristo. Wala daw kaparis ang kababaang-loob ng pinagpalang propeta sa mga pahayag nito na hindi siya ang Mesiyas bagkus, isang boses lamang sa ilang at hindi karapat-dapat ni kalagan ang panyapak ng ‘Kordero ng Diyos’ na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan! 

Bilang pagsang-ayon sa pahayag at papuri ni Hesus kay Juan bilang ‘Pinakadakilang Propeta’ sa balat ng lupa, binansagan ng simbahan ang dakilang martir bilang ‘ma­ningning at maliwanag’ na ilaw ng katotoha­nan at katarungan! Isang paanyaya daw para sa lahat ang buhay ng santo upang maging tapat sa mga pangako ng binyag kung saan muli tayong nabuhay bilang mga anak ng Diyos at tagapagmana ng langit. 

Imbitasyon ng simbahan sa lahat ng Kristiyano na hilingin kay San Juan Bautista na idalangin tayong maging bukas-palad sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, matapang alang-alang sa katarungan, tapat sa pagtahak ng landas ng kabanalan; nang mabuhay at parangalan din ang Mesiyas sa ating buhay! Giit ng Iglesia, tularan nawa natin si San Juan sa pagiging tapat hanggang kamatayan sa atas ng langit sa para sa katotohanan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy