Una sa Balita

Kristiyano ba ‘yung tinangay o naiwan?

By
0 158

“Kailan po ba mangyayari ito? Ano ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?”

“Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman! Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan, na nagsasabi, ‘Ako ang Kristo’ at ililigaw nila ang marami. At makakarinig kayo ng mga bali-balita ng digmàan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba, sapagkat kailangang mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas.

“Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng lindol at taggutom sa lahat ng dako. Ngunit ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng matinding paghihirap.

“…Subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang Anak kundi ang Ama lamang. Kung pàano sa mga araw ni Noe, gayundin naman ang pagdating ng Anak ng Tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila’y kumakain at umiinom, at nag-aasawa at pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha, at tinangay silang lahat, ay gayundin naman ang pagdating ng Anak ng Tao.”

“Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa’y kukunin, at ang isa’y iiwan. May dalawang babaing magtatrabaho sa isang gilingan; ang isa’y kukunin, at ang isa’y iiwan. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon.”

Ang kabuuan ang mga sinabi ng Panginoong Hesus tungkol sa mga mangyayari sa katapusan ng panahon ay mababasa natin sa ika-24 na kabanata ng Mateo sa Bagong Tipan ng Bibliya. Itong mga talatang tinukoy ko sa itaas at kadalasang itinuturo o tinatalakay bilang bahagi ng mga aralin tungkol sa tinatawag na Rapture o Pagdagit.

Ang katuruan tungkol sa Rapture ay popular sa maraming mga Kristiyanong evangelical churches. Ito ang turo na bago ibuhos ng Panginoong Diyos ang kabuuan ng Kanyang poot sa makasalanang daigdig, aalisin muna ng Panginoong Hesus ang lahat ng Kanyang mga tapat na mananampalataya. Susunduin Niya sila, sa isang kisapmata, at dadalhin sa Kanyang mga inihandang mansiyon para sa kanila sa langit. At doo’y hindi na mawawalay pa sa Kanya.

Ang mga maiiwan dito sa daigdig ay yaong mga hindi nagpasyang tunay na ibigin ang Panginoong Hesus. Sila ang dadanas ng lahat ng horror na nakasulat sa aklat ng Pahayag o Apocalipsis.

“May dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa’y kukunin, ang isa’y iiwan.” (Mateo 24:40). Madalas na ikonekta ang talatang ito sa Rapture o Pagdagit. Pero kung titingnan mong mabuti ang mga kalapit na talata sa Mateo, makikita mong iba ang tinutukoy.

May mga “clues” kasing binanggit ang Panginoon. Ang panahong sinasabi ay katulad daw ng panahon ni Noah. Basahin natin ang isinulat naman ni Lucas na kahawig din nito:

Related Posts

“At kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayundin naman ang mangyayari sa mga araw ng Anak ng Tao. Sila’y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila’y pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang baha at nilipol silang lahat.”

Mula sa mga isinulat na ito ni Lucas ay sinasabi ng ilang Bible teachers na baligtad ang nangyari. Ang ‘tinangay’ ay ‘yung mga makasalanan. Sila ‘yung nalunod sa matinding agos ng tubig at baha. Ang nanatiling buhay ay si Noah at ang kanyang pamilya. Gantimpala ito ng Diyos sa kanila dahil sa katapatan ni Noah.

Samakatuwid po, ‘yung mga talatang nasa Lucas 17:26-27 ay walang kinalaman sa Rapture dahil iba po ang konteksto. May iba pa pong mga Bible passages na maaaring gamitin para pag-aralan ang tungkol sa Rapture o Pagdagit (gaya ng 1 Tesalonica 4:13-18).

Pansamantala, hindi natin maaaring kaligtaan ang isang bagay. Naniniwala ka man na may Rapture o wala, nananatili ang katotohanang ito:

SI KRISTO HESUS AY MALAPIT NANG MAGBALIK SA DAIGDIG. Kung eksaktong kailan ay wala ni isa sa atin ang nakakaalam.

Importante ang pagkurot sa sariling braso. Kung aandap-andap ang ating pananampalataya, aba’y magising na po sana tayo. Puwede po kasing magbalik si Hesus mamaya, habang naghahapunan tayo. Puwede ngayon, pwede bukas.

Kaya po tanungin natin ang ating mga sarili. “Ako ba’y humingi na ng tawad sa Panginoon dahil sa makasalanan kong buhay, at ngayo’y sadyang lumalakad na kasama si Kristo Hesus sa bawat oras ng aking buhay?”

Kung oo ang sagot, tayo’y labis na magagalak sa Kanyang pagbabalik.

Kung hindi, labis na kalunus-lunos ang ating sasapitin.

Magpasya na po tayo ng tama, habang may panahon pa. Shalom and God bless!
(zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy