Abante Online
Abante is the leading Tagalog-language tabloid paper in the country.

Kapit lang sa mabuting pastol ngayong pandemya!

0 21

Ipinapahayag ng mga pagbasa ngayong Linggo na nasa tabi lang natin ang Panginoong Diyos, ang ating Tagapangalaga. Sa Ebanghelyo (Cfr. Marcos 6:30-34) ipinapamalas ni Hesus ang Kanyang malasakit at malalim na pagkalinga bilang Mabuting Pastol. ‘Di alintana ang pagod at gutom patuloy na ginagampanan ni Kristo ang tungkulin na itaguyod ang pangangailangan ng mga ipinagkatiwala sa Kanya ng Ama.

Napapanahong paalala lalo sa mga napapagod na sa tila walang-katapusang-krisis na hinaharap ang mundo ngayon ang mensahe na kapiling pa rin natin ang Poon, ano pa man. Nang makita ni Hesus ang mga taong humabol sa Kanya para sa tulong ang sabi sa Mabuting Balita: “Nahabag ang Panginoon sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol.” Hindi nagbago ang Puso ni Hesus maging sa ngayon!

Lutang sa Ebanghelyo ang malasakit ni HesuKristo bilang Mabuting Pastol— Imbis na unahin ang pagpapahinga kasama ng mga alagad, inuna ng Panginoon ang pangangalaga sa Kanyang mga kawan, tinuruan Niya sila ng maraming bagay. Napakahalaga ng mga tao para sa Guro, hindi Niya pababayaan ang mga ito sapagkat alam Niya ang kanilang pangangailangan, batid Niya na wala tayong matatkbuhan.

Kabaligtaran nito ang binabanggit na mga pastol sa Unang Pagbasa (Jeremias 23: 1-6) kung saan pinagalitan at tinuligsa ng Diyos ang mga namumuno sapagkat wala silang malasakit sa mga tao. Galit na saad ng Panginoon sa mga mapagsamantala: “Pinapangalat ninyo ang Aking kawan. Hindi ninyo sila binabantayan kaya’t kayo’y parurusahan Ko!” Nangako ang Poon na Siya mismo ang tatayong Pastol at mangangalaga sa Kanyang kawan.

Ang patuloy na presensiya ng Diyos sa buhay ng Kanyang mga hinirang ang nag-uudyok sa atin upang sabihing “Ang Panginoon ay matuwid!” Kay Hesus madarama ang kabutihan ng Diyos, Siya ang tunay at tapat na Pastol ‘di tulad ng mga upahan sapagkat inialay Niya ang Kanyang sarili upang matıyak na makamit natin ang buhay na walang hanggan. Bukod pa rito, giit ng Ikalawang Pagbasa (Efeso 2:14-15) nasa Kanya lamang matatagpuan ang kapayapaan!

Turo ng Simbahan, “Kay Kristo bilang Mabuting Pastol umiiral ang katwiran at katotohanan na Siyang nagiging daan upang makaroon tayo ng makabuluhan at masaganang buhay. Matatagpuan natin sa Kanya lamang ang daan patungo sa pagbubuklud-buklod bilang kawan ng Diyos. At sa buklurang ito ay umiiral ang pagkakasunduan, pag-uunawaan, pag-uugnayan at pagmamahalan.”

Sa pangunguna ng Mabuting Pastol, matunghayan nawan natin ang pagpapalang hain sa atin ng Diyos— na hindi nagbabago sa Kanyang pagmamahal at malasakit sa mga tupa. Madama nawa natin ngayong panahon ng pagsubok higit są lahat, na kailan man hindi tayo pinababayaan ni Kristo, hindi Niya tayo iniiwan maging sa bingit ng kamatayan! Ngayong pandemya, makakatuong na isipin na walang iniisip at hangad ang Panginoon kundi ang ating kapakanan at mabuting kalagayan.

Nawa mapuspos ng pag-asa ang ating mga puso sa pananampalatya na tayo ay nasa mabubuting kamay ng ating Pastol. Hipuin nawa ng Panginoon ang puso ng ating mga pinuno upang magkaroon sila ng totoong malasakit katulad ng kay HesuKristo sa presensiya ng milyun-milyong nagdurusang tao ngayon. Bilang mga tapat na alagad ng Panginoon tayo nawa ay maging Kanyang mga kasangkapan upang hikayatin ang tanan na kumapit lang sa Poon hanggang lumipas ang ‘bagyong’ dulot ng krisis.

Leave A Reply

Your email address will not be published.