Una sa Balita

Juan Series 6: At naging tao ang logos

By
0 111

“At naging tao ang Salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging Anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan.

“Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw, ‘Siya yaong aking sinasabi, ‘Ang dumarating na kasunod ko ay ­naging una sa akin sapagkat siya’y nauna sa akin.’

“At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya.” (Juan 1:14-16)

Kung mayroon tayong dapat na pinag-uusapan sa Kapaskuhang darating, ito po iyon. Ang katotohanan ng pagkakatawang­ tao ng Diyos Anak ang pinakasentro ng Kristiyanong paggunita ng Pasko.

Ilang araw na tayong babad na babad sa sobrang trapik, hindi po ba? Kung magta-taxi ka, wala kang mapara dahil unahan. Ang mga tao, paroo’t parito, may mga dala-dalang bagong biling mga appliances, mga panregalo, mga damit, at kung anu-ano pa.

Minsan pa pong ipinapaalala ng Banal na Espiritu sa atin na ang Pasko ay hindi tungkol sa atin. Hindi rin ito tungkol sa Christmas bonus na uubusin lang natin sa mga aginaldo sa ­kamag-anak at mga inaanak.

Napakahusay ng diyablo. Ibinaling niya ang atensiyon ng tao sa mga materyal na bagay kaysa sa anak ng Diyos.

“At naging tao ang Salita…” wika ng apostol Juan sa ­talatang 14.

Napag-usapan na natin nu’ng nakaraang isyu ang tungkol sa ibig sabihin ng salitang “Logos”, na isinalin sa Tagalog mula sa Griyego bilang “Salita”.

Minsan pa’y ipinahahayag ni Juan na ang “Salita” ay ­hindi ordinaryong tao. Siya’y umiiral na BAGO pa Siya naging tao. Dalawang importanteng katotohanan tungkol kay Jesus na Anak ng Diyos ang sinasabi ni Juan:

1. Hindi Siya pangkaraniwan, hindi Siya katulad natin. Bago pa Siya naging tao, si Jesus ay si Jesus na; bilang LOGOS.

Related Posts

2. Ang Diyos bilang LOGOS ay pumasok sa panahon ng tao bilang Jesus ng Nazareth, ipinanganak sa Betlehem, iniluwal ng birheng si Maria, at pinalaki ni Jose na tumayong ­Kanyang ama sa lupa.

3. Mismong ang apostol Juan ang nagpapatotoo na nakita niya nang personal ang kaluwalhatian ng LOGOS, sa katauhan ng Panginoong Jesus mismo. Nakasama niya nang tatlong taon si Jesus. Nakausap araw-araw. Napanood kung paano gumawa ng mga ­himala.

Napakinggang magturo tungkol sa kaharian ng ­Diyos. Nadama ang dakilang pagmamahal. Nakitang bumuhay ng mga patay. Nakitang Siya mismo ang bumangon mula sa mga ­patay. Nakitang umakyat sa langit nang nangangakong magbabalik muli.

Ang lahat ng iyan ay patotoo ng apostol Juan. Bilang pinakamalapit na apostol kay Jesus, si Juan ay tunay na may karapatang magsulat ng mga bagay na ito tungkol sa ating Panginoon.

Si Jesus ay “puspos ng biyaya at katotohanan”, sabi ng apostol Juan.  Ang mga konseptong ito ay may malapit na kaugnayan sa konsepto ng ‘di nagmamaliw na pag-ibig at katapatan ng Diyos. Ang salitang “katotohanan” o “truth” sa wikang Ingles ay ginamit ng apostol Juan ng mahigit 25 beses. Iniuugnay niya nang husto ang ‘katotohanan’ kay Jesus mismo.

Kaibigan, pauna pa lamang ito na mga makapangyarihang pagpapatotoo ng Bibliya tungkol sa pagiging tunay na Diyos at mismong Anak ng Diyos ng Panginoong Jesus. Siya ang sentro ng ating kasaysayan, Siya ang sentro ng mensahe ng Salita ng Diyos.

Ang makapangyarihang LOGOS ay nagpasiyang bumaba sa lupa, ipanganak bilang sanggol na walang malay, lumaki bilang karaniwang bata, ipadama sa tao nang personal ang pag-ibig ng Diyos na si Yahweh, tapusin ang Kanyang misyon ng pagliligtas sa ating lahat.

Iyan po ang tunay na diwa ng Pasko. Ang manalig tayong lahat sa ginawa ng tanging Mesias na si Cristo Jesus.

Hindi importanteng hindi mo mabili ‘yung magandang Christmas tree na nakita mo sa department store. Ang mahalaga, maging kapamilya ka ng Anak ng Diyos. Makakamtan mo ang biyayang iyan sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasanalan, pananalig kay Jesus, pagpapasiyang sumunod sa Kanyang kalooban nang ayon sa Salita ng Diyos.

Pag-isipan mo sana ito nang mabuti. Subaybayan ang ating serye tuwing Martes, Huwebes, at Sabado.

Shalom, God bless, at Maligayang Pasko sa ating lahat! (zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy