Una sa Balita

Iba ‘yung totoong alagad sa nagsisimba lang

By
0 158

“Ang lahat ng awtoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya’t sa paghayo ninyo, gawin ninyong ala­gad ang lahat ng mga bansa, bawtismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako’y kasama ninyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon.” (Mateo 28:18-20)

Kaibigan, maikli ngunit importanteng-importanteng paalala ang ibibigay ko sa iyo ngayong araw. Kapag tiningnan mo kasi ang mga nangyayari sa paligid natin ngayon, hindi maikakaila. Sobrang lapit na ng pagbabalik ng Panginoong Jesus sa lupa upang maghukom.

Mahabang panahon ang ibinigay Niya sa tao para tayo’y makapagsisi. Ang patuloy na pagkasira ng ating kalikasan, ang pagbagsak ng moralidad sa ating lipunan, ang pagtaas lalo ng mga insidente ng karahasan sa iba’t ibang panig ng daigdig, ang pagdami at paglala ng mga bagyo, baha, lindol sa mga lugar na dati’y hindi naman binabaha o niyayanig nang grabe — ang lahat ng mga ito’y senyales na ang kasalukuyang takbo ng mga bagay-bagay ay patapos na.

Ang mahalagang sina­sabi ng Bibliya: Hindi lahat ng nagsasabing sila’y Kristiyano ay mapa­pasama sa mga ililigtas ng Diyos mula sa Araw na iyon ng pagbubuhos ng Kanyang poot sa buong daigdig. ‘Yun lamang mga tunay na nagsisampalataya kay Jesu-Cristo bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas, ‘yun lamang ang mapoprotektahan. Ang karamihan ng tao, malalagay sa labis na hinagpis at kapahamakan.

Kaya po…hindi ako magsasawang paulit-ulit na isulat. Hindi ka mali­ligtas ng pagiging mabait mo, pagiging aktibo sa simbahan, pagiging mapagkawanggawa. Lahat ng kaya mong gawing kabutihan ay hindi sapat para bayaran ang lahat ng pagkakautang mo sa Diyos.

Ang dugong nananalaytay sa iyong laman ay dugong may bahid ng labis na kasalanan — isang kalagayang minana nating lahat buhat sa unang mga tao (sina Adan at Eba).

Ano ngayon ang nararapat na gawin ng isang nag-aalala para sa kanyang bukas?
Ibinigay na ni Jesus ang instructions. Kung tatanggapin mo Siya at paghahariin sa iyong buhay, kung tatalikdan mo na ang iyong makasalanang pag-iisip at buhay, ibibigay Niya sa iyo ang Banal na Espiritu na siyang magiging tatak mo sa mga huling araw. Sa pagdating ng Panginoon ang susunduin Niya’t dadal­hin sa kalangitan ay ‘yung mga binigay ng Banal na Espiritu ng biyaya at lakas upang manahan sa Diyos at mabuhay para sa Kanya.

Related Posts

Kahit mahirap, kahit inu­usig, kahit kinukutya ng ibang tao, kahit binibigyan ng maraming problema ni Satanas para madapa, hindi tumitigil sa pagsisilbi sa Panginoong Jesus ang mananampalatayang iyon.

Nananatiling tapat, kahit nadadapa-dapa rin.

Kaibigan, dalangin kong huwag tayong manghinawa sa kakahanap kay Jesus kung marami tayong mga tanong tungkol sa Kanya­. Ang katapatang iyan ay hindi maaaring hindi tugunan ng Banal na Espiritu ng gantimpala. Patuloy nating alalahanin ang mga salitang binitiwan noon ng Panginoong Jesus sa Pahayag 3:10:

“Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig, upang subukin ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa.”

Ang mga tapat na nabubuhay para kay Jesus ang siyang mga tunay na alagad ni Jesus. Sila ang isasalba ng Panginoong Diyos mula sa matinding poot na paparating.

Pag-isipan natin ito nang mabuti. Shalom and God bless! (zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy