Una sa Balita

Hindi na siya “come and go”

By
0 138

 ‘Yung sobrang bonggang feeling ng pagiging “in love”. Tiyak na alam mo iyon kung naranasan mo ‘yung mag-high school na kasama ‘yung crush ng buhay mo.

Hindi ka makatulog. Gusto mong pumasok sa eskwelahan, hindi para mag-aral kundi para pumorma at mapansin ng itinitibok ng puso mo. Hehe.

Masaya, hindi ba? Pero nakakalungkot din kasi alam mong hindi magtatagal. Kapag grumadweyt na kayo, hindi mo na siya makikita. Maliban na lang kung hahabulin mo siya sa bagong unibersidad na papasukan niya. Pero pretty soon, siguradong makakalimutan mo na rin ‘yung mga escapades mo nu’ng high school kasi sa college, may mga bago ka nang makikilala’t magiging mga kaibigan.

Panandalian lang lahat, kung baga.

Parang ganyan ‘yung larawan ng pakikihalubilo ng Banal na Espiritu o Holy Spirit sa mga tao noong Old Testament times. Bumababa Siya upang bigyan ng kapangyarihan ang mga pinili ng Diyos na mabigyan nito pero umaalis din pagkatapos.

Tingnan natin ang ilang mga halimbawa:

“Ngunit ang Espiritu ng Panginoon ay suma kay Gideon; at humihip siya ng isang pakakak; at ang mga Abiezerita ay nangagkapisan sa kanya.” (Judges 6:34)

“Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya.” (1 Samuel 16:14)

“Nang magkagayo’y ang Espiritu ng Panginoon ay sumama kay Jephte…” (Mga Hukom 11:29)

Related Posts

“Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan; at huwag mong bawiin ang iyong santong Espiritu sa akin.” (Awit 51:11)

Ilan lamang iyan sa mga talata at mga pagkakataong nagpapakitang dumarating ang Banal na Espiritu sa mga Israelita noong araw, at pagkatapos ay umaalis din. Pero heto ang good news. Dahil sa pagtatagumpay ng Panginoong Jesus laban sa kasalanan at ginawa Niya ito nang mamatay Siya sa krus at mabuhay na mag-uli, pumasok na tayo sa isang Bagong Tipan. Ang lahat ng mga nananalig sa pangalan ni Jesus ay hindi na sumasailalim sa mga “rules” ng Lumang Tipan o Old Co­venant. Ang mga mananampalataya kay Jesus bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas ay sumasailalim na sa Bagong Tipan o New Covenant. At ang pangunahing biyaya ng New Covenant, bukod sa pagkakatubos natin mula sa kasalanan at pagkakaroon ng buhay na walang-hanggan dahil sa sakripisyo ni Jesus sa krus, ay ang pananatili ng Banal na Espiritu sa mga puso at mga buhay ng mga mananampalatayang Kristiyano.

Hindi na Siya “come and go”. Permanente na Siyang tumatahan sa buhay ng totoong nananalig kay Jesus, at inihahanda ang taong iyon para sa Kanyang pagbabalik.

“At ako’y dadalangin sa Ama, at kayo’y bibigyan niya ng ibang Mang-aaliw, upang sumainyo magpakailanman, samakatuwid baga’y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanlibutan; sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya’y nakikilala ninyo; sapagkat siya’y tumatahan sa inyo at sasainyo.” (Juan 14:16-17)

Sinabi iyan ng Panginoong Jesus sa Kanyang mga alagad bilang pangako bago Niya sila iwan. Malungkot, dahil hindi na nila makakasama pa ang Panginoong Jesus nang personal katulad ng nakasanayan nila. Masaya, dahil hindi sila iiwang sila-sila na lang. Ang makapangyarihang Banal na Espiritu ang Siyang bababa mismo sa kanila upang palakasin sila, aliwin, at kasangkapanin sa pagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa buong daigdig.

Kaibigan, ang Holy Spirit ay kumikilos pa rin sa ating daigdig ngayon. Patuloy pa rin Niyang binibigyan ang mga alagad ni Jesus ng panibagong lakas sa bawat araw, at pati na ng kapangyarihang ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan hanggang sa araw ng pagbabalik ng Anak ng Diyos.
Ang Holy Spirit ang “tatak” na hahanapin ng Panginoong Jesus sa bawat nilalang na naghahangad na makapasok sa walang-hanggang kaharian ng langit.

Kaibigan, dalangin kong maging hangarin mo ang makilala at tanggapin ang Banal na Espiritu sa buhay mo. Siya rin ang Espiritu ni Cristo Jesus. Siya ang magdadala ng pagbabagong positibo, mga pagpapala, at kalakasan sa buhay mo. Siya ang tutupad sa pangako ni Jesus na hindi Niya iiwan ni pababayaan ang sinumang tunay na Kanya.

Pag-isipan mo sana. Ang tunay na kagalakan at kapayapaang hinahanap mo ay isang panalangin lamang ang layo sa iyo. Shalom and God bless! (zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy