Una sa Balita

Hindi ka hopeless

By
0 133

“Palpak ka na naman!!! Hayszst!!”

Naramdaman mo na ba ‘yung maging ganyan kainis sa sarili mo? Lalo na kung lingkod ka ng Diyos sa sambahayan Niya?

Naku, ako, oo. Sobrang dalas. Habang mas lalo kong pinagsisikapang pagsilbihan ang Diyos, mas lalo kong dama kung gaano ako ka-“not worthy”. Hindi karapat-dapat.

Nagagamit lang ako sa gawain ng Diyos dahil sa biyaya at kabutihan Niya. Siya ang nagbubukas ng pagkakataon para mapagsilbihan Siya. Hindi iyon nanggagaling sa akin.

Kaibigan, sana’y pakinggan mong mabuti itong sasabihin ko. Kung sa paglapit sa Panginoong Diyos ay pakiramdam mong hindi ka karapat-dapat kaya hindi mo na lang gagawin, naku. Alisin mo sa isip mo iyan. Sa totoo lang, iyan ang gusto ni Satanas na isipin mo.

Na wala kang pag-asa, ang sama kasi ng ugali mo. Marami ka nang nasaktan.

Na hindi ka karapat-dapat dahil ang Kristiyanismo, para sa mga mababait lang iyan at mga maaayos ang buhay.

Na kung nandito si Jesus at kaharap mo, pagagalitan ka Niya nang husto dahil sa dami ng mga kababuyang ginawa mo. O kaya, baka ni hindi ka tingnan ng Anak ng Diyos sa sobrang pandidiri sa mga kasalanan mo.

Related Posts

Friend, kung ganyan ang mga negatibong bagay na tumatakbo sa isip mo ngayon, may good news ako para sa iyo. Hindi ka hopeless. ‘Yung Bagong Tipan ng Bibliya, punung-puno ng mga mensahe ng Diyos para sa iyo. Punung-puno ng pagmamahal ng Diyos para sa iyo. At kung sa pakiramdam mo ay kulang na kulang ang paggalang at pagmamahal mo para sa Kanya, matagal na Niyang napunan ang pagkukulang mong iyon. Ang hinihintay na lamang Niya ay ang lumapit ka, yumakap sa Kanya, at humingi ng tawad. Ang susi sa kalayaan sa kasalanan ay pagpapakumbaba sa paanan ng Anak ng Diyos.

Ngayong araw ay magshe-share lang ako sa iyo ng mga talata mula sa Bibliya na maaari mong mapagkunan ng lakas at pag-asa.

Hindi ka hopeless. Ang hinihintay lamang ni Jesus ay ang lumapit ka sa Kanya at taos-pusong humingi ng tawad para sa madumi mong nakaraan. Ang paglilinis ng buhay mo ay Siya mismo ang gagawa dahil hindi mo kayang gawin iyon sa sariling lakas mo lamang.

Sobrang LOVE KA ng Panginoong Jesus! Dalangin kong maramdaman mo ang pag-ibig na iyan ngayong araw, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Nangungusap Siya sa iyo ngayon. Shalom and God bless! (zayithhebron.wordpress.com)

“Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (Juan 3:16)

“Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol NIya sa atin. Tayo’y binuhay Niya kay Cristo kahit noong tayo’y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. (Naligtas nga kayo dahil sa Kanyang kagandahang-loob.) – Efeso 2:4-5

“Inihayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang suguin Niya ang Kanyang bugtong na Anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan Niya. Ito ang pag-ibig: hindi sa inibig natin ang Diyos kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang Anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan.” (1 Juan 4:9-10)

(God bless you! Ipanalangin ang Ulan ng Pagpapala lagi! )

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy