Una sa Balita

Hinagpis ng Panginoong Diyos

By
0 118

“Nagpalit ba ang isang bansa ng mga diyos, bagama’t sila’y hindi mga diyos? Ngunit ipinagpalit ng bayan ko ang kanilang kaluwalhatian sa mga hindi pinakikinabangan. Magtaka kayo, O mga langit, sa mga bagay na ito, at magulat kayo, mawasak kayong lubos, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan: tinalikuran nila ako, ang bukal ng mga tubig na buháy, at gumawa para sa kanila ng tipunan ng tubig na mga sirang tipunan na hindi malagyan ng tubig.” (Jeremias 2:11-13)

Kapag pastol ka ng mga mananampalataya kay Jesus, hindi mo maalis minsan ‘yung magdalamhati, at pagkatapos ay hindi ka rin daratnan ng antok sa mga panahong dapat sana’y nakakatulog ka na.

Papaano naman? Ilang beses ka na bang nagtiyagang magturo ng Salita ng Diyos sa mga tao, at pagkatapos ay papalakpakan nila ang mensahe, at pagkatapos makalingat ka lang ng kaunti, hayun. Nagbabad na naman sa kasalanan. Tinatamad na naman ang inaalagaan mo. Ayaw manalangin, ayaw mag-aral ng Salita ng Diyos.

Ganu’n nang ganu’n, paulit-ulit. Nalulungkot ka kasi, parang walang progress. Akala mo matibay na, ‘yun pala nadadaig pa rin ng makamundong pakay.

Kapag ganyan ang nararanasan mo marahil ay maiintindihan mo ang tindi ng hinagpis ng Panginoong Diyos na si Yahweh sa Israel noong mga panahon ni propeta Jeremias bandang 626 BC hanggang 526 BC.

Maraming mga taga-Judah ang galit kay Jeremias noon dahil lagi niya silang sinasaway tungkol sa pagsamba nila sa mga diyos-diyosan. Ang iba sa kanila’y iniaalay pa ang sarili nilang mga anak sa mga palsipikadong mga diyos na iyon sa pamamagitan ng pagpapadaan sa mga bata sa apoy! Grabe, ano po? Talagang kinalimutan nila ang tunay na Diyos. Ibinigay nila ang kanilang pag-ibig sa iba.

Ang pagkukumpara ni Yahweh sa gayong kataksilan ay ang paggawa ng Judah ng “sirang tipunan na hindi malalagyan ng tubig”.

Related Posts

Ang tubig ay buhay. Kapag hindi ka uminom ng tubig sa matagal na panahon ay tiyak na mamamatay ka. Ang pagsamba sa mga palsipikadong diyos ay parang pagtitipon ng tubig sa mga sirang tapayan. Tatagas lamang ang tubig at sa bandang huli’y mamamatay ka rin.

Malaki ang dalamhati ng tunay na Diyos dito. Alam ng Judah na Siya ang tunay na nagbibigay ng Tubig ng Buhay. Ngunit tinalikdan Siya ng Kanyang bayan. Naibigay tuloy sa propeta Jeremias ang malungkot na trabaho ng paghahayag ng papara­ting na parusa sa bayan ng Judah bunga ng kanilang kataksilan. Tatanggalin na ng Diyos ang Kanyang kamay ng pagpapala sa bayan. Sa loob ng 70 taon ay mararanasan nila ang hagupit ng Kanyang poot. Pero dahil sa malaking pag-ibig ng Diyos sa Kanyang bayan, may ipinangakong paparating ding panahon ng pagpapatawad at paglilinis, katumbas ng kanilang pagsisisi.

Ang Diyos sa panahon ni Jeremias at ang Diyos sa panahon natin ngayon ay hindi nagbabago. Katapatan ng pagsamba pa rin ang hinihingi Niya mula sa tao. Maaaring wala na tayong nakikitang mga inang nagpaparaan ng kanilang mga sanggol sa apoy. Pero sa papaanong paraan ba nakikita ng Diyos na hindi Siya ang totoong Panginoon natin?

Nasa paggamit ng oras, sa pagpili ng mga bagay na pag-uubusan natin ng panahon. Mga latest na model ng cellphone. Mga computer games. Adiksiyon sa mga bagay na sumisira sa katawan. Pagsunod sa nauusong pilosopiyang nagsasabing ibigin mo ang sarili mo nang higit sa lahat. Higit na pag-asa sa kakayahan ng tao kaysa kapangyarihan ng Diyos.

Kaibigan, pagpasiyahan mo nawang kilalanin ang tunay na Diyos. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas. Siya’y punung-puno ng pag-ibig para sa Iyo. Hawak Niya ang tunay na kaligtasan, nasa Kanya ang Buhay na kailangan mo.

Shalom and God bless! (zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy