Una sa Balita

HesuKristo, ang Mukha ng Awa ng Diyos!

By ,
0 420

Sa Ebanghelyo nga­yong Ika 23-Linggo ng Karaniwang Panahon (Mc 7:31-37) binuksan ng Panginoong Hesus ang bibig at tai­nga ng isang lalaking utal at bingi. Pinatutunayan ng mga pagbasa ngayong Linggo na si HesuKristo ang Mukha ng Awa ng Diyos.

Inaanyayahan tayo ng Simbahan ngayong araw na hilingin – na habang pinagagaling tayo mula sa mga sakit na pisikal at espiritwal, matutunan din nating maging mukha ng Habag ng Poon sa iba nang sa gayo’y maging mga tanda tayo ng Kaharian ng Diyos.

Giit ng Iglesia, lahat tayo’y nangangailangan ng pagpapagaling ng Diyos. Dalangin at hangad ng ating Ina para sa lahat ng mananampalataya na matanglawan at mabuksan ang ating puso’t isipan sa kapangyarihan ng Diyos at maging mulat tayo sa pangangailangan ng kapwa lalo na ‘yung mga nasa laylayan ng lipunan.

Malasakit, sa mada­ling salita ang pokus at hamon ng Mabuting Balita ngayong araw. Sa liturhiya binibigyang-diin ang pithaya ng Simabahan na maging bukas ang mata at tainga ng mga Kristiyano at mga pinuno ng pamahalaan sa mga suliranin ng mga mahihirap at panaghoy ng kalikasan.

Ipinagsusumamo ng Bayan ng Diyos sa Santa Misa ngayong Linggo na magsilbi nawang liwanag ang Simbahan sa lahat ng tao at mapanidigan Niya ang pagiging ‘Sambayanan ng Diyos’ sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa at halimbawa na makapagpapamulat sa pagkabulag ng mundo.

Itinataas ng Simbahan sa araw na ito ang lahat ng pamilya upang pangalagaan ng bawat miyembro ang isa’t isa at sa kanilang pagmamahalan ay maipahayag ang kagandahang loob ng Diyos. Hiling sa langit ng Iglesia na matamo nawa ng mga nangungulila, nalulungkot, may sakit at nagugutom ang kaganapan ng pagliligtas ng Diyos na mapagmahal.

Ang pagpapagaling ng lalaki sa Ebanghelyo giit ng Simbahan ay tanda na dumating na ang araw ng Mesiyas! Sa nasaksihang pagpapagaling, namangha ang tanan ngunit ipinagbawal pa noon ni Hesus na ipagsabi ang namalas na milagro sapagkat hindi pa dumating ang kanyang takdang araw.

Paliwanag ng Simbahan, ang punto ng Ebanghelyo ay hindi ang pagsuway ng mga tao sa pagbabawal ni Hesus kundi sa pagiging tapagpahayag nila ng Mabu­ting Balita dahil sa nasaksihan kay Hesus, lalo na pagkaraang mamalas ng buong mundo ang tagumpay ng Panginoon sa Krus at Kalbaryo!

Sa huli narito ang mensahe ni Pope Francis tungkol sa pagbasa: ‘This Gospel speaks to us about ourselves…We are healed of the impediment of being closed in on ourselves and of sin, and we have been inserted into the great family of the Church. We can hear God speak to us and communicates his Word to those who have never before heard it, or to those who have forgotten it and buried it in the thorns and anxieties and traps of the world.’
Hilingin daw natin ani Lolo Kiko sa Mahal na Birhen, ang huwaran sa pakikinig at pagi­ging saksi na panitilihin tayo sa ating pangako at panata na ipahayag ang pananampalataya at ibahagi ito sa lahat ng ating matatagpuan at makakasalamuha sa daan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy