Una sa Balita

Hebreo Series 20: Ang tabernakulo, si Jesus, at ang plano ng Diyos na maligtas ka

0 507

“Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at mga toro, at ang abo ng dumalagang baka na iwiniwisik sa mga nadu­ngisan ay makapagpapabanal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng walang hanggang Espi­ritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang du­ngis sa Diyos, ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay?

“Kaya’t siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Yamang naganap ang isang kamatayan na tumutubos sa kanila mula sa mga pagsalangsang sa ilalim ng unang tipan.” (Hebreo 9:13-15)

Kapag binasa mo ang unang limang aklat ng Lumang Tipan (ang Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang, at Deuteronomio) at talagang gusto mong malaman kung paano ka magi­ging katanggap-tanggap sa Diyos, mapapanganga ka na lang.

Paano kasi: Walang sinumang tao ang makakayang matupad lahat ang mga kautusan doon nang perpektung-perpekto! Kung ang mga Judio ay kinailangang mag-alay ng mga handog para sa kanilang mga kasalanan taun-taon, e nakasama na nila ang Diyos mismo nang personal at nakita ang mga makapanindig-balahibong mga himalang ginawa Niya bilang pagpapatunay na Siya nga ang kanilang Diyos at wala nang iba pa, kung ang mismong mga Judiong iyon ay nagkandasubasob pa sa lupa sa kagagawa ng mga pagkakasala, papaano pa kaya ang ordinaryong taong hindi Judio at hindi nakita ang kapangyarihan ng Panginoon?

Grabe, kung ganu’n mo titingnan, e talagang wala tayong pag-asa. Kaya nga heto’t kinasihan ng Banal na Espiritu ang manunulat ng Liham sa mga Hebreo (matatagpuan ito sa Bagong Tipan ng Banal na Bibliya) upang iparating sa atin ang sobrang kahalagahan ng sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas.

Pero ano ang koneksyon nito sa tabernakulong ipinatayo ng Diyos sa mga Israelita sa ilang? At nang mapirmi na sila sa Lupang Pangako ay nakapagpatayo naman sila ng mas permanenteng templo na kung saan ay doon na nila ginawa ang re­gular na pagsamba sa Panginoong Diyos?

Ang daming tanong ano po? Ang kagandahan po ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan ay ito: Mula pa sa Hardin ng Eden, hanggang sa pagkakatawag kay Abraham, hanggang sa pagdami ng lahing Israel mula sa angkan ni Jacob, hanggang sa mga propeta, hanggang sa pagdating ni Jesus, hanggang sa pagtawag sa mga unang apostol, hanggang sa pagtatatag ng unang mga Kristiyanong sambahan, hanggang sa panahon natin, hanggang sa katapusan ng lahat ng bagay sa dulo ng kasaysayan ng tao, PLANADO NA NG DIYOS kung paano Niya isasagawa ang pagliligtas sa buong sangkatauhan mula sa sumpa ng kasalanan.

Ang manunulat ng Hebreo ay naging mabusisi sa pagpapaliwanag ng mga detalye ng pagkakatayo ng unang tabernakulo at ang koneksiyon nito sa minsanang pag-aalay ng Panginoong Jesus ng Kanyang sarili sa krus.

 Ang lumang tipan ay lipas na; isang bagong tipan ang umiiral ngayon bunga ng pagpapakasakit na iyon ng Anak ng Diyos.

Ang pananampalataya sa Diyos ay hindi na kailangang ipa­kita ng mga Israelita sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga dugo ng hayop sa altar ng Pa­nginoon. Bagkus ay dugo ng Panginoong Jesus ang ngayo’y naglilinis sa tao sa kasalanan; hindi lamang kasalanan ng mga Judio o Israelita, kundi kasalanan ng sinumang magsisisi at mananampalataya sa Kanya, anumang lahi ang kinabibilangan nito.

Related Posts

Ang pintuan ng kalangitan ay ibinukas na para sa lahat, Judio man o hindi.

Kaya kaibigan, inaanyayahan kitang sundan ang Ulan ng Pagpapala tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Pag-uusapan na natin nang maigi ang salitang ‘tabernakulo’ at ang koneksiyon ng Panginoong Jesus sa salitang iyan. Inaasahan nating sa paglinaw ng mga imahe ng sistema ng pag-aalay ng mga Judio noon, magiging malinaw din sa ating lahat ang pagkakabuklud-buklod ng mga mensahe ng Lumang Tipan ng Bibliya sa Bagong Tipan, pagda­ting sa usapin ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin.

Ito sana ang ating mga pagbulay-bulayan:

Ano ang epekto sa akin ng pagkaunawang ang Diyos ay banal at ako ay makasalanan?

Ramdam ko ba ang pangangailangan ko para sa isang Mesias o Tagapag­ligtas?

Mahalaga ba sa akin ang ginawang pagpapakasakit ni Cristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo?

Dalangin kong ang mga katanungang iyan ay maging simula ng paglalapit-kalooban sa pagitan mo at ng Panginoong Jesus. Iniibig ka Niya nang lubos. Tanggapin mo nawa ang alok Niyang kaligtasan sa iyo.

Shalom and God bless!

***

(zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy