29 C
Manila, Philippines
Saturday, April 29, 2017
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Kapag dumating Siya, sasama ka ba sa Kanya?

“Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako’y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo?
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: May kanya-kanyang panahon ang bawat bagay

“Sa bawat bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit: panahon upang isilang, at panahon upang mamatay; panahon ng pagtatanim, at panahon upang bunutin ang itinanim;
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Turuan po nating magbanat ng buto ang mga bata ...

Matagal na po akong naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng mga ministry projects na para sa mahihirap. Hindi ko makalimutan ‘yung unang outreach ­namin sa...
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Dama ba ng anak mo na mahal mo siya?

“Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa’t isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa...
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Pagpapala at pagmamahal sana — hindi poot

Pag-isipan mo sana nang maigi ang mga bagay na ito, kaibigan. Malapit nang magbalik sa lupa ang Anak ng Diyos. Nais Niya na sa pagbabalik Niyang iyon ay isa ka sa mga tatanggap ng labis-labis na pagpapala mula sa Panginoon at...
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Walang kinalaman sa pintadong itlog ang muling pagkabuhay ni Jesus

Ang isang anak ng Diyos at tagasunod ng Panginoong Jesus ay tutuloy sa buhay na walang-hanggan matapos niyang iwan ang kanyang lupang katawan dito sa lupa.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Sa isang kisapmata lamang

Maraming kabalisahan sa Internet tungkol sa mga nangyayari sa paligid pero hindi ko na lang muna titingnan ang mga iyon. Ang gusto kong pag-ukulan ng atensiyon ay ang Panginoong Jesus mismo. Sobrang epektibong solusyon iyan sa anumang pagkabagabag o agam-agam na puwedeng bumalot sa iyong isip at damdamin.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Ang pagiging halimbawa ng tapat na paglilingkod

Huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo’y maging halimbawa sa kawan. At sa pagpapakita ng punong Pastol, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian.” (1 Pedro 5:1b-4)
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Juan 22: Galing sa langit, mataas sa lahat

“Ang nanggagaling sa itaas ay mataas sa lahat, ang galing sa lupa ay taga-lupa nga, at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa; ang nanggagaling sa langit ay mataas sa lahat.” (Juan 3:31)
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Ang solusyon sa sobrang pagod sa buhay

Hanapin na natin nang maaga ang Panginoon, habang Siya’y matatagpuan pa. Dama ko ang struggle mo, kaibigan, kung nagsisikap ka ngang gawin ito. Nabubuhay tayo sa isang mundong sobra-sobra ang mga inaasahan mula sa atin.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Karunungan ng Bibliya ang laging gamitin

Kaibigan, makinig tayo sa sinasabi ng Salita ng Diyos. Ang tunay na karunungan ay ang paggamit ng ating mga kaalaman sa paraang nakalulugod sa ­Diyos at hindi nakapipinsala sa kapwa.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Walang nakakaalam kung kailan

Gagawa ang Diyos ng panibagong langit at panibagong lupa, pagkatapos Niyang lipulin ang lahat ng kasamaan sa sansinukob.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Regalo ng Holy Spirit ‘yung pagiging masayahin

Ang sabi ng Holy Spirit, ang kalooban ng Diyos para sa akin ay ang maging buo at balanse ang pagkatao ko—healthy ang body, ang soul, at ang spirit.