Una sa Balita

‘Di natin puwede takbuhan ang ating mga krus!

By ,
0 470

Sa Ebanghelyo (Mc 27-35) ngayong Ika- 24 na Linggo sa Karaniwang Panahon, tinanong ni Hesus ang kanyang mga ala­gad, ‘Sino sa palagay ninyo ako?’ Sumagot si Simon Pedro, ‘Ikaw ang Mesiyas!’ At sinimulan Niyang ituro sa kanila na kailangang magtiis ang Anak ng Tao, at itakwil ng mga Punong-pari at mga guro ng Batas. Ipinaliwanag Niya na siya’y papatayin ngunit muling babangon pagkatapos ng tatlong araw.

Hamon ng Panginoon sa atin ngayong Linggo na harapin ang lahat ng mga ‘krus’ na darating sa buhay. Ayon sa Simbahan, tala­gang hindi natin maaaring takbuhan ang ‘kalbaryo’ na dulot ng mga kabiguan, pagkasiphayo at limitasyon ng ating pagiging tao. Sa araw na ito iniimbitahan daw tayo ni Kristo na itak­wil ang ilusyon tungkol sa ‘problem-free’ na buhay. Hinihikayat ang tanan na isuko ang sarili nang may buong pagtitiwala.

Sentro ng Mabuting Balita ngayong Linggo ang paanyaya ni Hesus sa lahat ukol sa ‘self-denial’ at sakripisyong kalakip nito: ‘Kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus,’ giit ng Panginoon. Malinaw din ang pahayag ni Kristo para sa mga tapat at totoong alagad: ‘Ang naghahangad na maligtas ang kanyang sarili ay mawawalan nito, at ang mawawalan nito alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo ang maglilitas nito.’ (v. 35)

Ang Panginoong Diyos na mismo ang nagpakita sa atin ng paraan ng tunay na paghahandog ng sarili. Ang ‘landas ng sakripisyo’ at Krus ni Hesukristo ang ‘daan’ na dapat nating tahakin bilang Kanyang mga tagasunod. Isang malaking kahibangan ayon sa Simbahan na isipin o hangarin na tanggalin ang ‘pait’ sa buhay; dahil sa totoo lang, hindi daw natin puwede takbuhan ang ating mga krus! ‘There will always be the Cross in our lives,’ giit ng Iglesia.

Nagsori ang Simbahan sa lahat ng mga umiiwas sa hirap at pasakit – hindi daw ito ang paraan ng Diyos. Bakit? Sapagkat nasa Krus ang ating buhay – ang ‘tunay’ nating buhay at buhay na walang-hanggan! Mag-ingat daw tayo kung walang ‘krus at kalbaryo’ sa ating pang-araw araw na buhay- ‘You may be living a meaning­less life,’ ayon sa Iglesia. Dahil lahat tayo, bilang mga disipulo ni Hesus ay ‘cross-bearers’, paka-ingatan lang daw natin na ‘wag maging ‘cross-givers’ sa iba!

‘Take up your cross!’ Ito ang paanyaya sa lahat ng mananampalataya nga­yong Linggo. Dagdag pa ng Simbahan, hindi itinago ni Hesus sa Kanyang mga alagad ang katotohanan ng Kanyang pagiging ‘Mesiyas na maghihirap’ bilang katuparan sa kalooban ng Ama. HInihiling rin ng Panginoon sa atin ang pakikibahagi sa hirap Niya. Kung tama ang ating pagkakakilala kay Kristo, magiging tama rin ang ating pagtanggap sa hamon; at kung tama ang ating pagtanggap, magi­ging makabuluhan ang ating pagtahak sa ating sariling daan ng krus at pagpapakasakit.

Sa mula’t mula pa, hindi daw tayo dapat matakot na sundan si Hesus sa daan ng Kanyang paghihirap, sapagkat makatitiyak tayo na ang dulo naman nito ay ang siguradong pagtatamo ng tagumpay. Ilang araw, buwan o taon man na­ting pasanin ang ating mga ‘krus’ sa buhay makasisiguro naman tayo na hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Panginoon sa bawat hakbang sa mabatong daan! Samakatuwid, anuman at sinuman ang ating ‘krus’ ‘wag daw nating kalimutan na ibinibigay ito ng Diyos sa atin upang pangidapatin, linisin at gawin tayong ‘b­etter persons’!

Tanggapin at yakapin nawa natin ang ating mga krus bilang tanda ng pag-ibig sa atin ng Diyos at prueba na din ng ating pagmamahal sa Kanya, lalo’t higit kung ang mga ito ay may kalakip na paghihirap. Sa gitna ng pagrerebelde ng ating puso sa harap ng mga pasakit, isipin nalang natin na ang lahat ng ito ay ‘pagsubok’ o paanyaya sa panalangin, tulay patungo sa Panginoon at imbitasyon upang manikluhod tayong lumapit at kumapit nang buong tiwala sa Kanya!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More