Una sa Balita

Dating duwag, naging mangangaral sa ngalan ni Jesus

By
0 74

“One person with courage is a majority.” — The Maxwell Leadership Bible

“Talastasin ninyong lahat, at ng buong bayan ng Israel, na sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay, dahil sa kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit.

“Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating nailigtas.

“Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila’y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila; at nangapagkilala nila, na sila’y nangakasama ni Jesus.” (Mga Gawa 4:10-13)

Nu’ng nakaraang isyu ay nakita natin ang mahimalang pagbaba ng Banal na Espiritu sa 120 mga mananampalatayang nagtipon sa isang bahay sa Jerusalem. Araw ng Pentecostes noon at maraming mga Judiong mula sa iba’t ibang lugar ang nasa Jerusalem upang mag-alay ng unang ani.

Nagsalita ang mga alagad sa iba’t ibang wika at labis na namangha ang lahat ng mga nakapakinig! Pero kung iisiping mabuti, hindi ba’t labis ding nakamamangha ang pagbabago ng mga pagkatao ng mga alagad ni Jesus, matapos ang araw na iyon?

Dahil unang-una, tulad ng sinasabi ng Mga Gawa 4:10-13, sila’y mga mangmang; mga walang pinag-aralan. Hindi sila kasing-talino ng mga Pariseo at mga guro ng Batas ni Moises. Pero heto’t malalakas ang kanilang mga loob sa pangangaral tungkol kay Jesus bilang tanging Panginoon at Tagapagligtas ng tao. Ipinapaliwanag pa nila sa mga tao ang koneksiyon ni Jesus sa mga propesiya ng Lumang Tipan.

Related Posts

At matatapang! Mga hindi takot makulong, hindi takot mahuli ng mga awtoridad. Kahit pagbawalan silang mangaral tungkol kay Jesus, hindi sila sumusunod. Mas pinahalagahan nila ang pagsunod sa Diyos kaysa pagsunod sa kagustuhan ng tao.

Kaibigan, kung maaalala mo ang gabing hinuli ng mga Romanong sundalo si Jesus, naroroon si Pedro—nakasunod sa kanyang Panginoon, may magkahalong pag-aalala at takot sa puso. Kaya nu’ng tatlong beses siyang tinanong ng mga tao kung alagad siya ni Jesus (dahil namumukhaan siya nu’ng iba), tatlong beses din niyang itinanggi. Nagkatotoo ang propesiya ni Jesus. Bago tumilaok ang manok ay tatlong beses siyang ipagkakanulo ng apostol Pedro. Halos mabiyak ang puso ng apostol sa pagtangis at pagsisisi.

Pero iba ang Pedrong makikita natin sa Aklat ng Mga Gawa. Ang Pedrong nasa aklat na iyon ay hindi na duwag. Hindi na takot na malaman ng tao na siya’y kay Cristo na. Malakas pa nga ang loob sa pangangaral sa pangalan ni Jesus! At gumagawa na ng mga himala! Nagpapagal ng mga maysakit!

Kaibigan, lahat sila ay binago ng Espiritu Santo pagka-akyat ng ating Panginoon sa langit. Lahat ng mga unang alagad ni Jesus, maliban sa apostol Juan na kinasihan ng Diyos upang isulat ang huling aklat ng Bagong Tipan (ang Apocalipsis), ay namatay sa kanilang pagsaksi sa pagka-Mesias ng Panginoong Jesus. Tinanggap nila ang kamatayan kapalit ng kalayaang mangaral sa pangalan ng Anak ng Diyos.

Dating duwag, dating matatakutin, tumapang at ipinaglaban ang Ebanghelyo ni Jesus hanggang kamatayan. Lahat, nagawa ng apostol Pedro sa ilalim ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ganyan ka-importante ang Holy Spirit sa buhay ng bawat Kristiyano, at sa gawa ng buong Sambayanan ni Cristo Jesus sa daigdig. Ang mismong Banal na Espiritu rin ang maghahanda sa bawat mananampalataya sa pagdating ni Jesus.

Kaibigan, nasa exciting na panahon na tayo sa kasaysayan ng Ebanghelyo. Sundan mo ang ating mga tinatalakay ha? Nawa’y makatulong ang iyong mga nababasa upang lumakas ang iyong loob sa paghahanap ng tunay na relasyon kay Jesus at tunay na pagpapasakop sa Kanyang Espiritu.

Marami pang kasunod. Shalom and God bless! (zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy