TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2013   ARCHIVES ABOU1T US
LOTTO

TAMA KA BA?

GABAY NG DIYOS

Custom Search
OPINION
Basta pera na ang pinag-uusapan

“Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa, o kaya’y magi­ging tapat sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan.” (Lucas 16:13)


Parang basta pera na po ang pinag-uusapan e allergic na po tayong lahat sa simbahan, hindi po ba?

Karamihan sa atin, takot sa isyung iyan. Madaling lumuhod, madaling kumanta ng mga worship songs, at siyempre masayang humingi nang humingi ng mga pagpapala at biyaya para sa sarili at sa pamilya. Lagi kasing ipinapaalala sa atin na ang Panginoong Diyos na si Yahweh ay isang mapagpalang Diyos. Mabait Siya sa Kanyang mga anak at handang magbigay ng mga pangangailangan natin.


Pero kapag pinadaan na tayo sa hirap, hayan na. Diyan na masusu­bok kung hanggang saan aabot ang pananampalataya natin sa Diyos. May mga simbahan kasing nagsasabing kapag hindi ka pinagpapala ng Panginoong Diyos sa materyal na bagay, malamang ay may kulang sa pananampalataya mo kay Jesus. Hindi mo Siya ganap na kilala. Hindi mo alam kung papaano tumanggap ng mga blessings na matagal nang dapat ay napasaiyo dahil ikaw ay anak ng Diyos.

Ikaw ay Kristiyanong mananampalataya.


Maaaring totoo iyan sa ilang mga tao pero hindi para sa lahat. Maraming mga halimbawa ng mga banal sa Bibliya na talagang pinadaan ng Diyos sa pagsubok upang mapatunayan kung dalisay nga ang kanilang pag-ibig sa Kanya o hindi. Ang aklat ni Job ay malinaw na ehemplo: Kasaysayan ito ng isang nilalang na nagngangalang Job at kung paano tinanggal ng Diyos ang lahat ng mahalaga sa kanya -- ari-arian, kalusugan, mga anak, mga kaibigan -- upang subukin kung mananatili siyang tapat.

Ito’y bilang pagtugon sa hamon ni Satanas; nananatili lang daw na tapat si Job kay Yahweh dahil wala siyang pangangailangan. Sa bandang huli’y nakapasa si Job sa pagsubok at lalo pa siyang pinagpala ng Panginoong Diyos.


Ang apostol Pablo naman ang isang panguna­hing ehemplo sa Bagong Tipan. Tingnan natin ang sinabi niya sa Filipos 4:11-12…


“Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangaila­ngan, sapagkat aking na­tutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang akin­g kinaroroonan. Marunong akong magpakababa, at marunong din akong magpakasagana; sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan.”


Sinasabi ng apostol Pablo sa mga talata sa itaas na kanyang napagdaanan na ang halos lahat ng sitwasyon, at napagtagumpayan niya ang mga iyon. Ang kanyang sikretong lakas:


“Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin.” (Filipos 4:13)


Ang laki ng tiwala niya sa Panginoong Jesus. Alam ng apostol Pablo na anumang pagkukulang na mayroon siya ay kayang-kayang punuan ng Panginoon nang sobra-sobra pa sa inaasahan. Haya’n po ang sikreto ng lakas ng mga unang alagad. Naranasan nila nang personal ang kapangyarihang iyon.


Kaya po. Kung gusto po natin ng malalim na buhay-panalangin o buhay-espirituwal na kasama talaga ang Pa­nginoong Jesu-Cristo, hindi po puwedeng dala-dalawa ang sinasamba natin.

‘Yung isa, pera. ‘Yung isa, totoong Diyos. Dadalhin po tayo ng Pa­nginoong Jesus sa puntong kailangan na­ting mamili.


Sana po’y ‘yung tama ang piliin natin. Pag-isipan nating mabuti. Hanggang sa Huwebes, maraming salamat, shalom and God bless!
LETTER TO THE EDITOR: Meron po ba kayong saloobin na gustong iparating sa patnugutan ng ABANTE o gustong ipaalam sa gobyerno sa pamamagitan ng inyong lingkod na dyaryong ito? Ipadala lamang sa email address na ito: abante_editor@yahoo.com

Importante: Opsyon ng nagpadala kung hindi ipapabanggit ang kanyang pangalan at iba pang impormasyon sa publikasyon ng sulat, pero kailangang nasa email ang kumpletong pangalan, contact number at address (for Abante file purposes).--Editor

Become a fan on facebook
Follow us on twitter
FOREX
US Dollar 44.3311
Bahrain Dinar 117.580
Canadian Dollar 42.6733
Euro 58.4295
Australian Dollar40.8109
HK Dollar 5.71568
Japan Yen 0.445054
Saudi Riyal 11.8116
S’pore Dollar 34.8074
Taiwan Dollar 1.49095
UAE Dirham 12.0601
UK Pound 69.3638
COLUMNIST OF THE DAY
Hindi kapani-paniwala
 
Loading
HOME TOP
Copyright © 2011, Monica Publishing Corporation. All rights reserved.
Designed and developed by:
MIS Section