TUESDAY, MARCH 11, 2014   ARCHIVES ABOUT US
LOTTO

TAMA KA BA?

GABAY NG DIYOS

Custom Search
OPINION
Pag-alala sa nawawalang MH370

Pansamantala po nating pinuputol ang pagtalakay sa seryeng “Soteria” (Kaligtasan) para alalahanin sa pananalangin ang nawawalang eroplanong MH370 ng Malaysian Airlines.

Bagama’t nagpapasalamat tayo na walang Pilipinong nasa passenger list ng naturong eroplano, ipanalangin po natin ang mga apektado ng trahedya.


Manalangin po tayo.


Makapangyarihang Diyos ng sansinukob at Ama naming nasa langit, pinupuri Ka namin at pinasasalamatan sa dakilang pribilehiyong ibinibigay Mo sa amin upang dumulog sa Iyo, sa pamamagitan ng Pa­nginoong Jesu-Cristo.


Inilalapit po namin sa inyo ang sitwasyong kinakaharap ngayon ng bansang Malaysia -- ang pagkawala ng isa sa kanilang mga eroplanong lulan ang 239 na pasaherong galing sa iba’t ibang bansa. Lord God, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ibinigay mo sa aming bayan upang makatulong din sa iba. Pagpalain N’yo po ang mga pagsusumikap ng pamahalaan naming makapag-ambag sa pagtutulungan ng iba’t ibang bansa upang mahanap ang MH370.


Lord God, idinadalangin namin ang mga pamilya ng mga pasahero. Tulungan N’yo po sila, O Diyos.

Bigyan N’yo po sila ng lakas ng loob, na huwag silang mawalan ng pag-asa habang wala pang resulta ang mga hakbang na ginagawa ng Malaysian government para malaman kung ano talaga ang nangyari.


Lord God, kung trahedya ang sinapit ng eroplano at ito’y kagagawan ng mga taong walang pagpapahalaga sa buhay ng iba, dalangin namin, O Diyos, na ang katarungan Mo ang mamayani sa paglutas ng kasong ito.


Hiling namin, O Diyos, na bigyan N’yo po ng dagdag na karunungan ang mga namamahala sa mga paliparan sa iba’t ibang bansa, upang epektibong maprotektahan ang tao laban sa mga banta sa seguridad ng mga travel employees at mga biyahero.


LORD God, idinada­langin po namin patuloy ang kapayapaan ng daigdig. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na bagama’t may mga kaguluhan sa ilang mga lugar sa aming mundo, hindi N’yo po hinahayaang tulu­yang maghari ang kasamaan at karahasan. Banal na Espiritu ng Diyos, bantayan N’yo po ang pandaigdigang Katawan ni Cristo, ang mga anak ng Diyos na tunay na nananampalataya kay Jesus, saanmang dako ng mundo sila naroroon. Bantayan N’yo po ang Inyong mga anak sa bayang Pilipinas. Pasamahan N’yo po sila ng Inyong mga anghel saanmang lugar sila pumunta.


Dakilang Ama sa langit, idinudulog din po namin sa Inyo ang aming mga mis­yunero. Bahagi na po ng kanilang mga buhay ang maglakbay sa iba’t ibang parte ng daigdig. Dalangin namin ang patuloy N’yong pagsubaybay sa kanilang kaligtasan mula sa kapahamakan. Ibinigay N’yo po sa kanila ang lakas, kapangyarihan, biyaya, at tagumpay sa pagbabahagi ng Salita ng Diyos at pagtatanim ng mga bagong local church assemblies saan N’yo man sila idestino.


LORD God, ang nangyayaring sitwasyon ngayon patungkol sa MH370 ay magsilbing karagdagang aral po sana sa aming mga aviation officials, airport officials, at mga namamahala ng mga iba’t ibang airlines dito sa Pilipinas. Gabayan N’yo po sila’t udyukan na maging higit na masusi at madetalye sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga security measures, para sa kapakanan po ng mga biyaherong Pilipino.


Pagpalain Mo po, O Yahweh, ang bansang Pilipinas. Basbasan N’yo po ang pa­ngangaral ng Ebanghelyo sa aming bayan, at magligtas po Kayo, O Diyos ng maraming mga Pilipino sa pamamagitan ni Cristo Jesus.


Salamat, O Diyos. Pinupuri namin ang Inyong banal na pangalan. Nananalig kaming dinidinig N’yo ang aming mga panalangin. Sa ngalan ni Jesus, AMEN.


[Subaybayan po ang Ulan ng Pagpapala dito sa ABANTE tuwing Martes, Huwebes, at Sabado.

Ina­anyayahan din po namin kayong bisitahin ang online collection ng mga nailathalang Bible articles ni Zayith Hebron sa zayithhebron.wordpress.com. Umaasa kaming lagi n’yo pong isinasama ang aming ministeryo sa inyong mga panalangin. Shalom and God bless!]

 

 LETTER TO THE EDITOR: Meron po ba kayong saloobin na gustong iparating sa patnugutan ng ABANTE o gustong ipaalam sa gobyerno sa pamamagitan ng inyong lingkod na dyaryong ito? Ipadala lamang sa email address na ito: abante_editor@yahoo.com

Importante: Opsyon ng nagpadala kung hindi ipapabanggit ang kanyang pangalan at iba pang impormasyon sa publikasyon ng sulat, pero kailangang nasa email ang kumpletong pangalan, contact number at address (for Abante file purposes).--Editor

Become a fan on facebook
Follow us on twitter
FOREX
US Dollar 44.4850
Bahrain Dinar 118.000
Canadian Dollar 39.9986
Euro 61.7625
Australian Dollar40.1436
HK Dollar 5.73198
Japan Yen 0.431511
Saudi Riyal 11.8614
S’pore Dollar 35.0832
Taiwan Dollar 1.46883
UAE Dirham 12.1110
UK Pound 74.4160
COLUMNIST OF THE DAY
Public Utility Driver’s Licensing Act
 
Loading
HOME TOP
Copyright © 2011, Monica Publishing Corporation. All rights reserved.
Designed and developed by:
MIS Section