THURSDAY, JUNE 13, 2013   ARCHIVES ABOUT US
LOTTO

TAMA KA BA?

GABAY NG DIYOS

Custom Search
OPINION
Tagos sa puso, tagos sa buto

“Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan? Magdadala ba ako ng guyang isang taon ang gulang bilang handog na sinusunog sa kanyang harapan? Malugod kaya siya kung handugan ko ng libu-libong tupa o umaapaw na langis ng olibo? Ihahandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan?”


“Itinuro na niya sa iyo, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh: Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos.” -- Mikas 6:6-8


Sa Lumang Tipan ng Bibliya ay makikita mong ang ikli-ikli ng aklat ni propeta Mikas (o Micah sa wikang Ingles). Pero, kapag binasa mo nang buo ang aklat ay masasabi mong sobrang “power-packed” ‘yung mga isinulat niyang salita.


Talagang ang Banal na Espiritu ang nagsasalita sa pamamagitan ng propeta Mikas.


Sample na lang itong mga nasa Mikas 6:6-8. Klarung-klaro riyan ang tunay na damdamin at saloobin ng Diyos na si Yahweh. Hindi Siya nasisiyahan sa kaplastikan! ‘Yung mga pekeng paghahandog ng mga alay, kung tawagin.

Oo nga’t isinulat ni Moises sa Batas ng Israel ang mga alituntuning ibinigay ni Yahweh noon patungkol sa tamang proseso ng pag-aalay ng mga handog para sa kasalanan ng mga Judio. Mababasa mo nang detalyado ang mga batas na iyon sa mga aklat ng Exodo, Levitico, at Deuteronomio.


Pero kasi, ang kadalasang nangyayari ay natatali ang tao sa pagsunod sa mga ritwal at seremonyas nang hindi kasama ang puso. Hindi ito ang tunay na pagsambang nais ni Yahweh. Para sa Diyos, ang tunay na pagsamba ay panloob at hindi lamang panlabas.

Isang tunay na hangaring makasunod sa kalooban ni Yahweh ang nais Niyang makitang sumaating lahat, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga habilin ng Kanyang Anak na si Cristo Jesus.


Bago dumating si Jesus sa sanlibutan upang tuparin ang Kanyang misyon ng pagliligtas sa ating lahat, ang bayan ng Diyos ay umasa sa mga batas na ibinigay ni Moises; mga batas ng paghahandog ng mga alay na klarong magtatakip lamang ng baho ng kasalanan ngunit hindi sapat upang tuluyan itong alisin mula sa paningin ng Diyos.


Nang mamatay si Cristo sa krus ng Kalbaryo, nawalan na ng saysay ang lumang sistema ng pag-aalay ng mga tupa bilang handog sa kasalanan.

Isang alay na lamang ang kinailangan upang wasakin ang sumpa ng kasalanan sa sansinukob: Ang natatanging paghahandog ni Cristo Jesus ng sarili Niyang buhay sa krus mahigit 2,000 taon na ang nakararaan.


Kaya’t mula noon, ang tunay na mananampalataya sa Diyos ay sa pangalan ni Jesus sumasamba. Subalit ang ganitong uri ng pagsamba ay nagiging katanggap-tanggap lamang kay Yahweh kung talagang taos sa puso ng sumasamba ang ginagawa Niyang paghahandog-papuri kay Jesus!


Ibig pong sabihin, hindi maaaring sambahin si Jesus sa pamamagitan ng bibig lamang. Ang hangad ng Diyos ay makitang pati ang ating pang-araw-araw na pamumuhay ay isang “tunay na pagsamba” sa Kanya. Nakadepende tayo sa Kanyang gabay sa Bibliya, at sinusunod natin ang Kanyang kalooban batay sa sinasabi ng Salita ng Diyos.


Ang gusto ni Yahweh, kapag sinabi nating Kristiyano tayo, makikita rin sa buhay natin ang katapatan, kataru­ngan, kapayapaan sa pakikitungo sa iba, pag-ibig sa kapwa, pagpapakumbaba.
Ngayon, ikumpara natin lahat iyan sa sinasabi ng Mikas 6:8:


“Itinuro na niya sa iyo, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh: Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos.”


Pansinin po natin: Walang nagbago sa standard o pamantayan ng Diyos pagdating sa tunay na pagsamba. Kaya, kaibigan, kapag sinabing “worship”, hindi ganda ng programa ng musika at galing ng banda sa pagtugtog ang isyu.


Higit na malalim riyan ang isyu. Tagos sa puso, tagos sa buto. Pag-isipan po natin nang mabuti. Hanggang sa Sabado, shalom, and God bless!
LETTER TO THE EDITOR: Meron po ba kayong saloobin na gustong iparating sa patnugutan ng ABANTE o gustong ipaalam sa gobyerno sa pamamagitan ng inyong lingkod na dyaryong ito? Ipadala lamang sa email address na ito: abante_editor@yahoo.com

Importante: Opsyon ng nagpadala kung hindi ipapabanggit ang kanyang pangalan at iba pang impormasyon sa publikasyon ng sulat, pero kailangang nasa email ang kumpletong pangalan, contact number at address (for Abante file purposes).--Editor

Become a fan on facebook
Follow us on twitter
FOREX
US Dollar 43.1143
Bahrain Dinar 114.343
Canadian Dollar 42.2747
Euro 57.3873
Australian Dollar40.7593
HK Dollar 5.55393
Japan Yen 0.446558
Saudi Riyal 11.4976
S’pore Dollar 34.3557
Taiwan Dollar 1.44513
UAE Dirham 11.7405
UK Pound 67.5258
COLUMNIST OF THE DAY
Tunay na kalayaan, kailan natin makakamtan?
 
Loading
HOME TOP
Copyright © 2011, Monica Publishing Corporation. All rights reserved.
Designed and developed by:
MIS Section