34 C
Manila, Philippines
Wednesday, March 22, 2017
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Pito at apatnapu

Pitong planeta, 40 light years. Ang mga numerong 7 at 40 ay mga importanteng numero sa Bibliya. Tinapos ng Panginoong si Yahweh ang paglikha sa sansinukob sa loob ng 7 araw. Pitong araw ang ibinigay ng...
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Magbago na ng nilalakaran

“Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo’y namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Diyos.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Liwanag sa dilim

Ang mga taong sanay sa dilim, nabubuhay sa dilim, at matagal nang nasa dilim ay hindi agad-agad na lalapit sa ­liwanag. Maaaring katakutan nila ito, maaari ring pagtaguan. Hindi kasi sanay sa biglang sinag. Hindi kumportable sa mata ng matagal nang puro itim ang nakikita.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

Ang anak ay hindi na dapat magbayad ng buwis, pero…

“Kung gayon ay hindi na dapat pinagbabayad ang anak,” wika ni Jesus. “Ngunit upang hindi sila matisod sa atin, pumunta ka sa dagat at...
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Ang malagasan ng bunga ng Espiritu Santo

‘Yung huli ang sen­yales kung naubos na ‘yung ibang bahagi ng bunga ng Espiritu Santo sa buhay mo. Kapag nawawala ang pag-ibig mo sa kapamilya, nawawala rin ang kontrol mo sa dila mo. Puro masasakit na salita ang inaabot nila sa iyo.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Diyos na nagkatawang-tao upang mamatay para sa atin

“Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga Hentil ang mga ‘di masukat...
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Walang ibang babalingan kundi si Jesus pa rin

Kundi puro patayan ang ibinabalita, mga kalunus-lunos namang aksidenteng kumikitil sa buhay ng mga batang dapat sana’y naghahanda pa para sa kanilang hinaharap.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Ang gantimpala sa pananampalataya: Karunungan at pag-unawa

“Sinagot sila ni Jesus, ‘Ang turo ko ay hindi akin, kundi sa kanya na nagsugo sa akin. Kung ang sinuman ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos, o kung ako’y nagsasalita mula sa aking sarili.’” (Juan 7:16-17)
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Tunay na paglaya

Marami ang susuporta sa sinasabi ko, marami ang kokontra. Para sa akin, ang pinakaimportanteng isyu ay ito: Kanino ka ba tumitingin para sa tunay na paglaya ng ating bansa?
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Kapag hindi mo na kaya, please get help bago mahuli ang...

May paraan. Palakasin mo ang pananampalataya ng bata. Ipaliwanag mo lagi sa kanya na hindi normal ang kanyang sitwasyon. Turuan mo siya ng mga positibong pamamaraan ng pagharap sa mga verbal attacks sa kanilang personalidad. I-train na...

ULAN NG PAGPAPALA: Ang biyayang walang-hanggan mula sa Kanya

“Sinabi ng Panginoon, ‘Ang sigaw laban sa Sodoma at Gomorra ay malakas, sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha.’’ (Genesis 18:20)
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Kapit lang sa Panginoon kahit pagod na

“Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay­. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay ­Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila’y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila’y lalakad ngunit hindi ­manghihina.” (Isaias 40:30-31)

ULAN NG PAGPAPALA: Upang kayo’y igalang ng mga nasa labas

Ang pamumuhay nang tahimik ay isa sa mga importanteng bagay na dapat ay inaatupag ng isang bagong mananampalataya kay Jesus.